Waarom werken jullie mee aan de monopolie positie van Eneco?

De warmtemarkt is in de huidige situatie gericht op het bedienen van een gebied, zodanig dat de hoge investering voor de aanleg van het warmtenet gemaakt kan worden. Dit is anders dan bij het huidige gas- en elektriciteitsnet. Netbeheerders zoals Stedin zijn bij wet gereguleerd, waardoor vaste aansluit- en beheertarieven bestaan. Bij een warmtenet bekijkt de leverancier of het net rendabel kan zijn vanuit een commercieel oogpunt. 

Alle warmtebedrijven, dus ook Eneco dienen zich te houden aan de Warmtewet. De Warmtewet is primair bedoeld om consumenten die zijn aangesloten op een warmtenet te beschermen. In de warmtewet zijn onder andere de maximale tarieven voor warmtelevering vastgelegd maar ook in welke situaties warmtebedrijven consumenten moeten vergoeden als de levering van warmte wordt onderbroken. Daarnaast worden warmtebedrijven jaarlijks gecontroleerd door de ACM. Controle vindt onder andere plaats op de leveringstarieven maar bijvoorbeeld ook op maximale behaalde rendementen. Het rijk biedt daarmee de benodigde waarborgen om misbruik van een monopolie-positie tegen te gaan. 

Voor complexen met een collectieve verwarming kunnen bewoners op dit moment niet zelf hun gasleverancier voor de collectieve verwarmingsinstallatie kiezen. De VvE  koopt het gas centraal in. De VvE  verrekent deze kosten via de VvE bijdrage.

In de nieuwe situatie kan de individuele gasaansluiting vervallen  en daarmee de keuze voor gasleverancier voor koken en warm tapwater. Dit is een van de varianten van de energiescan. De situatie per flat kan verschillen. 

De bewoner behoudt de keuzevrijheid voor de leverancier van elektriciteit.