Van Raalteplein

 

Vragen Het Collectief

Reactie Woonplus

Communicatie

 

Woonplus doet valse beloftes: bewoners gaan energiekosten besparen, krijgen een eigen meter, dubbele beglazing, inductiekookplaat en pannenset. Dit klinkt mooi, maar schijn bedriegt.

Dit zijn geen valse beloftes. Woonplus voert met de realisatie van de aanpak onderhoud en woningverbeteringen uit aan de woningen en het woongebouw.

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen en verbeteren van de verwarmingsinstallaties, de warmtapwaterinstallatie, het aanbrengen van elektrisch koken en het aanpassen van of aanbrengen van een nieuwe groepenkast, het vervangen van de buitendeuren en het vervangen van de nog aanwezige enkele beglazing voor dubbele beglazing en het vervangen van klepramen voor ventilatieroosters

Bewoners ontvangen een inrichtingsvergoeding van €300,- tot €400,- afhankelijk van de grootte van de woningen, een inductiekookplaat of -fornuis, een pannenset en bewoners kunnen kiezen uit verschillende maatregelen verwoord op een strippenkaart ter waarde van €200,-. Als bewoners zelf een kookplaat of fornuis willen uitzoeken kunnen ze kiezen voor een vergoeding.

We verwijderen de boiler of geiser en geven ondersteuning in het opzeggen van de daaraan gekoppelde contracten.

2

Er zijn medewerkers van Woonplus langs de deuren geweest van het Albert van Raalteplein die valse informatie hebben verspreid en bewoners hebben bedreigd dat als ze niet akkoord gaan de schadevergoeding niet krijgen uitbetaald.

Woonplus bestempelt deze aantijging aan het adres van Woonplus of onze partners als onjuist, onterecht en niet onderbouwd met feiten.

3

Bewoners zijn onder druk gezet om binnen 8 dagen akkoord te gaan.

Nadat de bewoners de brief hadden ontvangen, heeft WijKompleet de bewoners nagebeld met een uitnodiging om de modelwoning te komen bezoeken. Van druk is vanuit de kant van Woonplus en WijKompleet geen sprake geweest. Woonplus heeft erkend dat de termijn van 8 dagen kort is. Bij een nieuwe instemmingsronde krijgen bewoners drie weken de tijd om de akkoordverklaring in te vullen. Aan het begin van deze periode neemt WijKompleet contact op met de bewoners om hen uit te nodigen voor een gesprek in de modelwoning en om het project door te nemen. We zullen hierbij de Coronamaatregelen in acht nemen.

4

Er is geen open communicatie mogelijk

In september 2020 heeft Woonplus samen met WijKompleet en de HBV alle huurders in de flat aan het van Raalteplein uitgenodigd om deel te nemen in een klankbordgroep. In de klankbordgroep gaat Woonplus in gesprek met bewoners over de voorgenomen woningverbetering.

Nadat Woonplus in samenspraak met de bewoners, die zich hadden gemeld voor de klankbordgroep, een modelwoning heeft ingericht en op basis daarvan een draagvlakmeting is gestart, heeft het collectief in eerste instantie contact gezocht met de media en daar haar ongenoegen geuit.

Woonplus heeft direct contact met het Collectief gezocht om zodoende te onderzoeken of er een mogelijkheid is om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Na een eerste gesprek waarin het collectief haar bezwaren kenbaar heeft gemaakt, heeft het collectief niet meer open gestaan voor een tweede gesprek ondanks herhaalde verzoeken van Woonplus daartoe.  De argumentatie was dat het Collectief nog onderling haar standpunt aan het bepalen was. Echter bleek dat zij een mediacampagne aan het opzetten was waarin het collectief Woonplus onrechtmatig beschuldigt.

Woonplus neemt afstand van alle opmerkingen over het misleiden, bedreigen, onjuist informeren en dwang. Deze zijn niet aan de orde geweest en zijn een volstrekt onterecht verwijt.

5

Er is geen eerlijke informatie, informatie wordt achtergehouden

Alle bewoners ontvangen een brochure waarin de aanpak wordt beschreven en wat de aandachtspunten zijn. Dat is volledig transparant. Op basis van de ervaringen verbetert Woonplus de informatie voor de volgende flats. Woonplus biedt alle bewoners de ruimte om alle vragen te stellen, nu en in de toekomst. Daarbij is volledige openheid.

 

Huurverhoging en vergoeding

6

Woonplus zegt dat de energiekosten niet omhoog gaan maar kan dat niet garanderen, terwijl de huur met € 15,- in de maand toeneemt.

De gegarandeerde besparing voor elke woning zit in het vervallen van de huur van de boiler (€16/mnd) of geiser (€11/mnd) en het vervallen van het vastrecht op de  individuele gasaansluiting (€16/mnd). Deze besparingen zijn gegarandeerd hoger dan de huurverhoging van €15/mnd. In totaliteit levert dit een besparing op in de woonlasten voor iedere bewoner.  

Per jaar mag de huur maar éénmaal worden aangepast. Dit houdt in dat in het jaar dat de huurverhoging als gevolg van de woningverbetering wordt doorgevoerd er geen jaarlijkse huurverhoging plaatsvindt.

Ter illustratie: Bij een jaarlijkse huurverhoging van 1,5% is de gemiddelde huurverhoging voor deze woningen €8,- per maand. Daarmee is de feitelijke huurverhoging slechts  €7 (15 – 8) per maand in het jaar dat de woningverbetering in de huur wordt doorgevoerd.

7

Na verbouwing blijven er gaten in het plafond, muren en  vloer achter. Woonplus maakt het werk niet af. Daar staat een schandalige vergoeding tegenover van 70 euro per kamer om de gaten zelf te dichten.

De huidige verwarmingsleidingen zijn ook opbouw en in het zicht. Elke verblijfruimte heeft zijn eigen stijg- en retourleiding. Deze leidingen komen met het aanbrengen van de nieuwe installatie te vervallen. Voor de nieuwe installatie worden nieuwe leidingen in de woning aangebracht.

Doordat de huidige stijg- en retourleidingen in de verschillende kamers worden verwijderd, ontstaan per kamer 2 gaten met elk een diameter van circa 3 cm in de vloer en het plafond. Deze gaten worden door Woonplus brandwerend en netjes afgewerkt. Woonplus zal met neutrale doppen of afwerkplaatjes de gaten in de vloerafwerking afwerken. Indien bewoners nog beschikken over een restant van de vloerafwerking kan de vloerafwerking hiermee worden hersteld of aangeheeld. Oók ontvangen bewoners een inrichtingsvergoeding van €300, €350 of €400. De hoogte van de inrichtingsvergoeding is afhankelijk van het aantal kamers in de woning, voor herstelkosten, resp. 3, 4 of 5-kamer woning.

8

Een inductiekookplaat kost €600,- tot €1500,- afhankelijk van je benodigdheden en je krijgt maar €450,-.

Bewoners die nu beschikken over een kookplaat krijgen van Woonplus een inductiekookplaat of €350,- vergoeding.

Bewoners die nu beschikken over een (gas)fornuis krijgen van Woonplus een inductiefornuis of €600,- vergoeding.

Woonplus kan voor deze bedragen  kwalitatief goede inductiekookplaten en inductiefornuizen leveren. Het staat de bewoner vrij om te kiezen voor de vergoeding en zelf andere producten aan te schaffen.

9

Wij willen een specificatie ontvangen van de inductie kookplaat, -fornuis en pannenset die wordt aangeboden.

In de modelwoning zijn deze te bezichtigen.

10

Thuiswerken is onmogelijk, buitenshuiswerken wordt niet vergoed

Woonplus gaat tijdens de warme opname graag met bewoners hierover in gesprek om tot een oplossing te komen. Woonplus is niet verantwoordelijk voor het creëren van vervangende werkplekken maar wil wel meedenken over eventuele oplossingen.

11

Besparing op energiekosten wordt pas in 2024 gerealiseerd en daarom is de huurverhoging van €15 niet juist

De gegarandeerde besparing voor elk appartement zit in het vervallen van de huur van de boiler (€16,- per maand) of geiser (€11,- per maand) en het vervallen van het vastrecht op de individuele gasaansluiting (€16,- per maand). Deze besparing vindt plaats als de woningverbetering zoals voorgesteld is uitgevoerd en dus niet pas als de woningen op het warmtenet worden aangesloten.

De besparing is gegarandeerd hoger dan de huurverhoging. In totaliteit levert dit dus een besparing van de woonlast op voor iedere bewoner. De daling van de vaste lasten is daarmee geen valse belofte.

12

De huurverhoging is niet conform de afspraken met gemeente.

Dit is niet juist. Woonplus heeft altijd aangeven dat zij zorg draagt voor woonlastenneutraliteit voor haar huurwoningen op basis van de referentie gemiddelden. Onder woonlastenneutraliteit wordt verstaan de kosten voor huur en energie. Voor de oudere galerij- en portiekwoningen in de wijk wordt een beperkte huurverhoging van €15,- (is ook terug te lezen in de raadstukken van de gemeente) gevraagd, omdat deze huurwoningen een aanzienlijke besparing hebben op hun energiekosten.

13

Het verhogen van de huur en de servicekosten in 2020 is onacceptabel

Woonplus handelt in lijn met de wet, waarbij Woonplus benadrukt dat servicekosten, de verrekening is van geleverde diensten die door het jaar heen aan de huurder worden geleverd naast de huurwoning. De Woningwet verbiedt Woonplus zelfs om deze kosten voor eigen rekening te nemen mocht zij hier aanleiding toe zien.

14

De extra woningpunten die door de woningverbetering worden toegekend mogen niet worden ingezet om huren te verhogen.

De rijksoverheid stelt jaarlijks de kaders op voor de jaarlijkse huurverhoging en toewijzingscriteria bij nieuwe verhuring. Woonplus handelt hiernaar.

15

Alleen Woonplus en gemeente profiteren

Dat is niet juist. Het plan betekent een verbetering voor bewoners zowel financieel als voor het wooncomfort.

Op termijn ligt het warmtenet in Groenoord. Deze warmte is duurzamer dan aardgas. Daarmee wordt bijgedragen aan de landelijke klimaatdoelstellingen.

16

Het Collectief eist een hogere schadevergoeding dan wordt aangeboden door Woonplus.

Met het SOBO zijn in de overeenkomst Plan bewoonde staat 2018-2022 afspraken gemaakt over werkzaamheden in bewoonde staat. Woonplus houdt zich aan deze afspraken en past deze toe. De vergoedingen die van toepassing zijn, worden opgenomen de brochure. Bewoners ontvangen binnen 3 weken een aangepaste brochure.

De eis van het Collectief staat niet in verhouding tot de overlast die gepaard gaan met de uitvoering van de werkzaamheden en de huurprijs van de woning (gemiddelde huidige netto huurprijs van de woningen is €531 per maand)

 

Ingreep/ technisch

17

Woonplus veranderd huizen in fabrieken met lelijke leidingen.

De huidige verwarmingsleidingen zijn ook opbouw en in het zicht. Elke verblijfruimte heeft zijn eigen stijg- en retourleiding. Deze leidingen komen met het aanbrengen van de nieuwe installatie te vervallen. Voor de nieuwe installatie worden nieuwe leidingen in de woning aangebracht.

Het leidingwerk brengen wij zo netjes mogelijk aan op de wanden. De bewoner heeft de keuze om de leidingen in de kleur wit te laten uitvoeren en door gebruik te maken van de strippenkaart een koof te plaatsen om deze indien gewenst aanvullend af te werken.

In de modelwoning aan de Josef Oreliosingel 159 is het eindresultaat te zien. Bewoners en andere belanghebbenden kunnen daar ter plekke zien wat er na de ingreep veranderd in de woning.

18

Leidingen worden niet in de muur verwerkt omdat het geld kost.

Het in de muren en/of vloeren verwerken van de leidingen is bouwkundig zeer lastig uitvoerbaar, enorm kostbaar en brengt in bewoonde woningen veel overlast en risico’s (schade, geluidsoverlast, vervuiling, etc.) met zich mee. Om deze redenen is het niet opportuun om het leidingwerk in de muren en/of vloeren aan te brengen. De bewoner heeft de keuze om de nieuwe leidingen in de kleur wit te laten uitvoeren en door gebruik te maken van de strippenkaart een koof te plaatsen om deze indien gewenst aanvullend af te werken.

19

Woonplus zwijgt over asbest.

Dit is onjuist. In de Klankbordgroep waar bewoners van het Albert van Raalteplein zitting hebben en waar ook bewoners van het Collectief voor uitgenodigd zijn, maar helaas hebben afgezegd, is dit in alle openheid besproken.

Bij alle huurcontracten die Woonplus aangaat voor woningen die voor 1994 zijn gebouwd, wordt in het huurcontract aangegeven dat er mogelijk asbest in de woning is. Daarnaast ontvangen bewoners de flyer Veilig omgaan met asbest.

20

Je huis is voor 5 dagen een bouwterrein.

Wij weten en begrijpen dat het uitvoeren van werkzaamheden in en aan de woning hinder opleveren. Daarom heeft Woonplus rechtsgeldige afspraken gemaakt met de bewonersvertegenwoordiging over werkzaamheden in bewoonde staat. Woonplus handelt naar deze afspraken.

De totale werkzaamheden nemen acht werkdagen in beslag. De bewoners hoeven niet continu thuis te zijn, de aannemer maakt hierover afspraken met de bewoner. Ruim voor aanvang van de werkzaamheden bespreekt de aannemer de individuele planning met de bewoners zodat duidelijk is wanneer er werkzaamheden in de woning plaatsvinden.

Om het ongemak bij de werkzaamheden te verlichten treft de aannemer gedurende de werkzaamheden meerdere voorzieningen. Tijdens de warme opnames bespreekt de aannemer dit en bekijken we de individuele situatie van elke huurder.

21

De uitwerking van het project is schadelijk

Dit is onjuist. De aanpak geeft meer wooncomfort, een eerlijker afrekensysteem en een beter binnenklimaat. Het verwijderen van de gasaansluiting maakt de woningen tevens veiliger (minder brandgevaar).

22

De woning wordt kleiner

De afleverset wordt geplaatst in de gang vlak naast de voordeur in een net afgewerkte kast. Hierdoor gaat er een klein stuk vrij vloeroppervlak van ca 40cm x 50cm verloren. Dat is niet prettig. Een gevolg van duurzamer wonen betekent ook het toevoegen van andere installaties die soms meer ruimte vragen. Woonplus blijft op zoek naar alternatieven die minder ruimte in beslag nemen.

Daarentegen levert het vervallen van de geiser of boiler extra ruimte op in de keuken.

23

De voorkeur van het Collectief gaat uit naar isolatie vanuit de veronderstelling dat de verlaging van de aanvoertemperatuur van de warmte in 2039 zorgt voor hogere energiekosten bij de huurders.

Dit is een onterechte aanname. Of een woning comfortabel wordt verwarmd met 70 graden is óók afhankelijk van het radiatorvermogen in de woning. Hoe groter de radiator hoe meer warmte deze kan afgeven. De aanvoertemperatuur en de afmetingen van de radiatoren en de isolatie van woning worden op elkaar afgestemd. Met de huidige verbeterplannen maken wij de woningen direct geschikt voor een aanvoertemperatuur van 70 graden. De collectieve verwarmingsketels worden hier gelijk op afgesteld.

De woningverbetering zorgt voor lagere kosten.

De mogelijkheid die gemeente, Woonplus en Eneco bieden om tot 2039 van het warmtenet 85 graden te kunnen ontvangen is specifiek bedoeld voor particuliere eigenaren die hierdoor langer de tijd krijgen om hun woning of VVE aan te passen aan de 70 graden aanvoertemperatuur.

24

Verschillende vragen over de afwerkingskwaliteit

Zoals al eerder gesteld, is samen met de klankbordgroep gewerkt met een modelwoning. Hierbij zijn ook afspraken gemaakt over de kwaliteit van de afwerking. Vanwege de beperkende maatregelen door Corona heeft er veel schriftelijke informatie plaatsgevonden en heeft Woonplus de keuze aan de bewoners gelaten om de modelwoning te bezoeken. Dit heeft ertoe geleid dat slechts een beperkt aantal mensen de modelwoning heeft bezocht.

Woonplus roept alle bewoners en andere belanghebbenden op om de modelwoning te bezoeken om de afwerkingskwaliteit zelf te bekijken. Daar kunnen ook alle vragen gesteld worden en zal Woonplus en haar partners deze zo goed mogelijk beantwoorden.

25

Welke producten staan er op de strippenkaart?

In de nog te ontvangen brochure woningverbetering is ook de strippenkaart opgenomen en welke producten daarop staan.

26

Hoe wordt omgegaan met  overige schades die ontstaan door uitvoering van de werkzaamheden?

Als er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden schade is ontstaan horen wij dat graag direct van u. Woonplus zal de schade beoordelen en indien veroorzaakt door de aannemer vergoeden.

27

Kunnen bewoners tijdens de werkzaamheden gebruik maken van warm water?

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden hebben de bewoners, op een aantal momenten na, gewoon beschikking over warm water. De aannemer informeert de bewoners over de momenten wanneer het warme water niet beschikbaar is

28

Is het mogelijk om tijdens en na de werkzaamheden te koken?

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijft de keuken, op een aantal momenten na, gewoon beschikbaar om te kunnen koken. De aannemer informeert de bewoner over de momenten wanneer de keuken niet gebruikt kan worden.

29

Door de kast waarin de warmteafgifteset komt kan de voordeur niet helemaal open. Dit kan problemen opleveren met de brandweer en met verhuizen.

De voordeur zal haaks (90 graden) geopend kunnen worden.

30

Kan de radiator in de badkamer tegenover de opstelplaats van de wasmachine en droger worden opgenomen?

Nee, dit is niet mogelijk. Door de radiator tegenover de opstelplaats van de wasmachine en droger  op te nemen wordt de doorgang te veel beperkt..

31

Worden de leidingen in de woningen geïsoleerd om warmte verlies tegen te gaan?

De centrale aan- en afvoerleiding tot aan de afleverset in de woning wordt geïsoleerd, daardoor wordt het warmteverlies in de flat tussen de woningen onderling beperkt. Het isoleren van leidingen vanaf de afleverset naar radiatoren in de woning heeft geen meerwaarde  omdat het warmteverlies zeer beperkt is en ten goede komt aan de woning.

32

Waarom wordt het huidige systeem niet gewoon vervangen?

Het nieuwe systeem met een afleverset biedt voordelen voor de huurders ten opzichte van het huidige systeem. De woningen krijgen een individueel systeem met een doorstroommeter (u betaalt alleen wat u verbruikt), door ook het warmwater via de centrale ketels (en in de toekomst via het warmtenet) te leveren kan de individuele gasmeter vervallen. Hierdoor ontstaat meer comfort, een lagere energierekening en een eerlijker afrekensysteem.

33

Wordt er in de keuken een (Perilex) stopcontact aangebracht om met een inductiekookplaat of inductiefornuis te kunnen koken?

In alle keukens wordt een nieuw stopcontact aangebracht om te kunnen koken op een inductiekookplaat of inductiefornuis. Tijdens de warme opname (huisbezoek) stemt de aannemer met u af, afhankelijk van het gekozen product, of er een normaal stopcontact of een Perilex stopcontact aangebracht zal worden. Zodoende sluit de nieuwe situatie perfect aan op uw situatie.

34

Kunnen wij een gedetailleerde planning van de werkzaamheden ontvangen?

Tijdens de warme opname (huisbezoek) bespreekt de aannemer alle werkzaamheden met de bewoners. Ook worden individuele zaken en aandachtspunten besproken. Aan de hand daarvan ontvangt elke huurder een gedetailleerde planning van zijn of haar woning.

35

Hoe wordt omgegaan met onze privacy?

De aannemer houdt zo goed mogelijk rekening met alle bewoners. De werkzaamheden worden in goed overleg gepland en afgesproken. Hierbij hebben wij ook de hulp van de bewoners nodig. Als er specifieke zaken spelen geef dit aan en wij  houden hier zo goed mogelijk rekening mee.

36

Hoe wordt de keuken afgewerkt bij het verwijderen van de geiser of boiler?

Na het verwijderen van de geiser of boiler wordt de wand hersteld . In de modelwoning aan de Jozef Oreliosingel 159 kunt u zien hoe we dit opleveren.

Met de strippenkaart kunt u kiezen om een extra keukenkast te plaatsen op de plek van de geiser of boiler.

37

Wordt de hele keuken vervangen als er geen passende keukenkastjes beschikbaar zijn?

Het niet vinden van een passend keukenkastje is geen reden om een gehele keuken te vervangen.

Als u vindt dat de keuken oud of in slechte staat is horen we dat graag van u. U kunt dit ook aangeven tijdens de warme opname (huisbezoek). Woonplus zal met u een afspraak maken om de keuken te laten beoordelen door een opzichter. De opzichter van Woonplus stelt vast of de keuken aan vervanging toe is. Als de keuken vervangen moet worden, dan zal Woonplus dat doen. Aan het vervangen van de keuken zit geen huurverhoging aan vast.

38

Worden de woningen binnen de planning opgeleverd?

De aannemer doet er alles aan  om volgens de afgegeven planning in de nieuwe brochure woningverbetering de werkzaamheden uit te voeren.

Op de laatste dag van de planning wordt de woning door de aannemer opgeleverd en worden er met de bewoner en Woonplus afspraken gemaakt voor het verhelpen van eventuele opleverpunten.

 

Onderhoud complex

39

Woonplus onderhoudt de woningen niet en laat achterstallig onderhoud achter.

Woonplus heeft de afgelopen 5 jaar gemiddeld ca. €23 miljoen per jaar uitgegeven aan onderhoud. Dit is gemiddeld €2.000 per woning per jaar. Volgens de branchevereniging Aedes liggen de gemiddelde instandhoudingskosten van Woonplus hoger dan die van corporaties van vergelijkbare omvang in Zuid Holland.

Onderhoud betekent het in stand houden van de aanwezige voorzieningen. De aanwezige voorzieningen bepalen de puntenwaarderingen en daarmee de huurprijs. Verschillende elementen die het Collectief benoemt zijn verbeteringen van de aanwezige voorzieningen zoals HR ++ glas, isolatieniveau, afsluiting van het portiek, het verhogen van galerijvloeren.

Verbeteringen kunnen niet worden afgedwongen bij de verhuurder. Indien een verhuurder deze verbeteringen aanbrengt, dan behoort hierbij een huurverhoging.

Daarnaast benoemt het Collectief klachten die toezien op individuele situaties. Ten aanzien van individuele situaties geldt dat huurders hun klachten kunnen melden via een reparatieverzoek. Er zijn bij Woonplus niet een zodanig aantal meldingen bekend die om verdere grootschalige actie hebben gevraagd. De individueel gemelde klachten zijn wel opgepakt.

40

De woningen vertonen veel achterstallig onderhoud. Wanneer wordt het achterstallig onderhoud aangepakt?

Van achterstallig onderhoud is geen sprake. Wel zijn een aantal zaken toe aan een nieuwe onderhoudsingreep.

Naast dat er in 2021 woningverbeteringen worden uitgevoerd met de aanpak, voeren wij in 2021 ook onderhoudswerkzaamheden uit. Deze worden zoveel mogelijk gecombineerd om overlast te minimaliseren. Zo worden onder andere de kozijnen hersteld en geschilderd, de lift onderhouden, standleidingen (riolering) vervangen, maatregelen ter verbetering van de brandveiligheid verbeterd en de meterkasten waar nodig vervangen.

Volgens de huidige prognose worden in 2025  de metalen en betonnen onderdelen van uw complex geschilderd en in 2027 wordt het dak voorzien van een nieuwe laag dakbedekking inclusief isolatie. Het jaar voorafgaand aan het onderhoud wordt de conditie van het betreffende onderdeel gemeten op basis waarvan definitief het moment van onderhoud wordt vastgesteld.

41

In december zijn in sommige woningen gaten in de leidingschacht gemaakt die nog niet zijn hersteld.

Het klopt dat Woonplus in december is gestart met een onderzoek naar de riolering in de flat en dat hiervoor inspectiegaten zijn gemaakt. Dit onderzoek is onlangs afgerond. De uitgevoerde inspecties hebben uitgewezen dat de standleidingen (riolering) vervangen moeten worden. In 2021 gaan we dit, tijdens de uitvoering van de aanpak woningverbetering, uitvoeren.

De inspectiegaten, die nodig waren voor het uitvoeren van de inspecties, zijn gemaakt in wanden waarin geen asbesthoudend materiaal is verwerkt. De inspectiegaten worden in overleg met de bewoners in februari dichtgemaakt en afgewerkt.

42

Er is schimmel in de woning

Schimmel ontstaat door te weinig ventilatie en te veel vocht. Woonplus heeft de dakventilatoren vervangen eind 2020. Hierdoor is de ventilatie verbeterd. Daarnaast is regelmatig ventileren altijd goed en voorkomt schimmelvorming. Tijdens de woningverbetering worden in elke woning ook nieuwe drukgestuurde ventielen aangebracht.

In de badkamer wordt een radiator aangeboden, een maatregel die bijdraagt aan het voorkomen van schimmel. Niet alle bewoners willen dit omwille van de ruimte. Daarom is deze optie een vrije keus voor de bewoner.

43

Het Collectief meldt dat er klachten zijn over klemmende ramen en deuren, kapotte deurkrukken, wandcontactdozen maar ook overlast van zilvervliesjes.

Het besluit kleine herstellingen onderdeel van het burgerlijk wetboek geeft aan voor welke vervangingen en vernieuwingen een huurder zelf verantwoordelijk is. Een huurder kan voor een deel hiervan een servicecontract afsluiten met Woonplus. Indien er geen servicecontract is afgesloten dient de huurder zelf voor vervanging of vernieuwing te zorgen. Het betreft hier bijvoorbeeld de deurknoppen, sloten, hang- en sluitwerk in de woning, elektrische schakelaars, wandcontactdozen en data-aansluitingen, maar ook het gangbaar houden, oliën of smeren van scharnieren, deuren en ramen. Maar ook het bestrijden van ongedierte is benoemd. In de brochure “Onderhoud” is dit beschreven, deze kunt u opvragen bij Woonplus.

44

Het Collectief stelt dat serviceaanvragen niet in behandeling worden genomen.

Zolang de beperkende maatregelen voor Corona gelden, worden alle urgente klachten opgepakt. Klachten die ongemak veroorzaken maar geen schade veroorzaken en kunnen wachten, worden later opgepakt.

45

De radiatoren zijn te oud

De radiatoren worden vervangen en zijn onderdeel van de woningverbeteringen.

46

De steunpilaren laten de flat er uit zien als een circus. Is het mogelijk om deze in een andere kleur te schilderen?

De steunpilaren zijn aangebracht om te voldoen aan alle veiligheidsnormen. De huidige kleuren zijn conform het kleurenplan Groenoord. In 2025 worden de steunpilaren geschilderd en gaan wij graag met de bewoners in gesprek over een eventuele kleurwijziging.

47

De hekwerken moet vervangen worden. Wanneer wordt dit aangepakt.

De huidige prognose is dat de hekwerken op de galerijen worden vervangen in 2025.

48

Lift is te vaak stuk, verouderd en wordt niet goed onderhouden. Wanneer vindt er liftonderhoud plaats?

Woonplus heeft voor al haar liften een onderhoudscontract afgesloten en de liften worden regelmatig door een onafhankelijk adviesbureau geïnspecteerd. Al onze liften voldoen aan alle onderhouds- en veiligheidsnormen.

Woonplus heeft in 2020 3 meldingen en in 2019 5 van storingen ontvangen. Een storing is altijd vervelend, maar deze aantallen mogen bij liften in appartementen-complexen voorkomen. In 2021 staat er onderhoud gepland aan de lift.

49

De kelderdeur is kapot en moet vervangen worden. Wanneer wordt dit uitgevoerd?

Wij gaan de bergingsdeuren niet vervangen. Als u klachten (voorbeeld: kapotte bergingsdeur) ervaart, dan vragen wij u hiervan melding te maken bij Woonplus. Woonplus zal dit verzoek beoordelen en als dit nodig is herstellen of vervangen.

50

Wordt de hoofdentree ook aangepakt tijdens dit project?

In 2022 willen we de hoofdentree aan pakken. Zo gaan wij de algemene toegangsdeur afsluitbaar maken, plaatsen wij de brievenbus naar de begane grond, brengen we een videofoon/intercom aan en maken we de entree mooier.

51

Worden de galerijen opgehoogd?

Nee, tijdens de uitvoering van de aanpak woningverbetering worden de galerijen van de flat Albert van Raalteplein niet opgehoogd.

 

Warmtenet

52

Bewoners zitten vast aan monopolist Eneco voor 30 jaar

Na aansluiting op het warmtenet is Eneco voor een periode van 30 jaar warmteleverancier. De belangen van de bewoners worden beschermd door de warmtewet en de ACM.

Voor complexen met een collectieve verwarming zoals het van Raalteplein kunnen bewoners op dit moment niet zelf hun gasleverancier voor de collectieve verwarmingsinstallatie kiezen. Woonplus koopt het gas centraal in voor alle complexen met blokverwarming. Woonplus verrekent deze kosten via de servicekosten en houdt zich hierbij aan het besluit servicekosten zoals dit voor verhuurders door de overheid is vastgesteld.

In de nieuwe situatie vervalt de individuele gasaansluiting en daarmee de keuze voor gasleverancier voor koken en warm tapwater.

De bewoner behoudt de keuzevrijheid voor de leverancier van elektriciteit.

53

Het Collectief stelt dat het warmtestation gasgestookt is en dat daarom de woningen niet van het gas af gaan maar dat alleen de locatie van het gas wordt verplaatst

Het door Eneco aan te leggen warmtenet wordt gevoed door de Leiding over Noord van Eneco. De bronnen van het Rotterdamse warmtenet van Eneco zijn af te lezen in het warmte-etiket van Eneco, welke is in te zien in op de website van Eneco. Het warmte-etiket geeft inzicht in de warmtebronnen. Voor het Rotterdamse warmtenet van Eneco zijn dit: 54% restwarmte van de afvalverwerking, 18% industriële restwarmte, 15% biomassa en 7% is van een gascentrale. Dit is restwarmte van een elektriciteitscentrale die middels gas elektriciteit opwekt. Tot slot is 6% afkomstig van piekgasketels. Dit zijn de gasgestookte ketels in de lokale warmtestations die bij extreme kou en bij storingen van de LON zorgen voor voldoende warmte voor de aangesloten woningen. Voor het nog aan te leggen warmtenet in Groenoord gelden dezelfde specificaties.

54

Wie betaalt de kosten van verduurzaming, beheer en onderhoud van het warmtenet

Alle kosten voor verduurzaming van de bronnen, beheer en onderhoud  van het warmtenet zijn voor rekening en risico van Eneco. Zo is dit ook vastgelegd in samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente, Woonplus en Eneco.

55

Het Collectief stelt dat een alternatieve bron direct kan worden aangesloten op de CV ketel in de flat via de huidige gasleiding.

Wij vermoeden dat het Collectief hier doelt op waterstof. In de Regionale Energie Strategie (RES) is vastgelegd welke duurzame bronnen in onze regio beschikbaar zijn. Uit de RES blijkt dat er tot 2050 een veelvoud is van duurzame warmte ten opzichte van de vraag, terwijl er een groot tekort is aan duurzame elektriciteit en groen gas ten opzichte van de vraag.

Kortom duurzame waterstof is zeer beperkt beschikbaar. Het weinige groene gas wat nu wel beschikbaar is, wordt ingezet in de industrie en zwaar transport en niet voor de woningbouw waarvoor ook andere bronnen beschikbaar zijn.

Daarnaast heeft de gemeenteraad in Schiedam eind 2020 een warmte transitie visie vastgesteld. Uit de Warmte Transitievisie blijkt dat voor Groenoord en het grootste deel van Schiedam een warmtenet veruit de beste betaalbare oplossing is als alternatief voor aardgas.

 

Overig

56

Woonplus zet subsidie verkeerd in

De rijks-, provinciale- en de Europese overheid stellen voorwaarden bij het verstrekken van de toegekende subsidies. Deze voorwaarden gaan enerzijds over de werkzaamheden waarvoor de subsidie wordt verstrekt en anderzijds over de periode wanneer de werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd.

Het doel van de beschikte subsidies is het verlagen van de CO2 uitstoot. De subsidies worden verstrekt voor het voorbereiden van de woningen op het warmtenet en in een volgende stap aansluiten van de woningen op het warmtenet. Hiermee voldoet Woonplus aan de door de overheden gestelde voorwaarden. Na aansluiting op het warmtenet is de CO2 uitstoot met 50% gereduceerd. De werkzaamheden aan de woningen moeten in 2023 zijn uitgevoerd.

57

Het is goedkoper om op gas te koken dan op inductie. Dit blijkt uit onderzoek van de consumentenbond.

In uw situatie gaat u na uitvoering van de werkzaamheden koken op inductie in plaats van op gas. Hiermee vervalt de huidige kookgasaansluiting en de kosten die hiermee samenhangen. Door deze besparing mee te rekenen is in uw geval koken op inductie wel degelijk goedkoper dan op gas. Dit blijkt uit het zelfde onderzoek van de consumentenbond.

58

Aan het J. Urlusplein is de verwijderde gasmeter niet altijd op tijd afgemeld zodat het vastrecht wel in rekening is gebracht.

De huurverhoging op het J. Urlusplein is pas ingevoerd na het verwijderen van de gasmeters.

59

Wij willen inzage in het aanbestedingsproject en we willen de doorslaggevende redenen weten over waarom is gekozen voor uitvoerder Hemubo.

De  selectie van WijKompleet is volgens een openbare procedure verlopen. In de selectiecommissie waren vertegenwoordigd: provincie, gemeente, Woonplus en bewoners (HOW, VVE platform en eigenaren)

WijKompleet is een consortium van Hemubo, Warmtetransitiemakers, Groenoverleven en U-Build

60

Wij willen inzage in de gemaakte afspraken met Eneco.

De Concessie tussen Eneco en de gemeente Schiedam zijn openbaar beschikbaar.

 

Aanvulling nav brief 20 februari 2021

61

Wij willen inzage in de berekening en onderbouwing van de mogelijke besparing vanwege de aansluiting aan het warmtenet.

In de bijlage onder deze vragen is deze berekening toegevoegd. De besparing treedt op zodra de woningverbetering is uitgevoerd. (zie ook punt 6 en 11)

62

U wilt de huurder opzadelen met het risico dat zij in de toekomst meer moeten uitgeven aan energiekosten? U wilt geen duidelijke garantie geven. Deze garantie is echter wel vaker gegeven in de gesprekken die u had met de gemeenteraad. Hoe zit dit?

Nee, dat willen we juist niet en daarom bereiden we ons voor op een aardgasvrije toekomst. Een garantie is niet nodig omdat met het vervallen van de individuele gasmeter het vastrecht automatisch vervalt. Dit geldt eveneens voor de huur van de individuele voorziening voor warmtapwater. Iedereen heeft dit voordeel ongeacht of iemand veel of weinig energie gebruikt. De kosten voor het gebruik (bij gelijk blijvend gebruik) veranderen niet. Zie ook de punten 6, 11 en 61.

 

 

 

63

Hoe durft u de huurder te vragen om te tekenen om zich voor altijd te binden aan een commercieel bedrijf, die in de toekomst de energieprijzen kan en zal verhogen?

Zie punt 52. De Warmtewet en de ACM beschermen de belangen van de afnemer/consument.

64

Waarom werken jullie mee aan de monopolie positie van Eneco?

Uit de Regionale Energie Strategie en Transitievisie Warmte is gebleken dat warmte het beste duurzame alternatief is voor aardgas. Duurzame warmte is beschikbaar en de meest betaalbare oplossing. De rijksoverheid is verantwoordelijk voor de marktordening. Voor warmte is deze anders georganiseerd dan gas en elektra. Gemeenten wijzen kavels toe aan warmtebedrijven die het recht krijgen om in het toegewezen gebied warmte te leveren.

Uit de marktverkenning die in 2018 door de gemeente is uitgevoerd is gebleken dat Eneco als eigenaar van de Leiding over Noord een unieke positie heeft en doordat zij reeds investeringen heeft gedaan de beste positie om op een duurzame, betaalbare en betrouwbare wijze manier warmte te leveren.

65

Waarom is er voor Eneco gekozen?

In 2018 heeft een marktverkenning in opdracht van de gemeente Schiedam plaatsgevonden. Deze verkenning had als doel de belangstelling in de markt te peilen. Dit proces is volgens een openbare uitvraag verlopen en heeft geleid tot de conclusie dat Eneco als eigenaar van de Leiding over Noord een unieke positie heeft en doordat zij reeds investeringen heeft gedaan de beste positie om op een duurzame, betaalbare en betrouwbare  manier warmte te leveren. Vervolgens hebben gemeente en Woonplus een uitvraag geformuleerd en is met Eneco onderhandeld. Gemeente en Woonplus zijn hierin bijgestaan door een adviseur die Eneco controleerde op marktconformiteit. In de zomer van 2020 is het voornemen tot gunnen aan Eneco gepubliceerd. De gemeenteraad heeft op 15 december 2020 ingestemd met een concessie met Eneco.

66

Hoe kan je met de vergoeding van 300 – 400 EUR de gaten in de vloer en de muren (plafond)

repareren? Jullie geven aan dat die opgevuld kunnen worden met een restant van de huidige vloerbedekking. De meesten hebben aangeven die niet te hebben, sommigen geven aan die niet meer te kunnen vinden, anderen geven aan dat er door verkleuring van de huidige vloerbedekking lelijk kleurverschil ontstaan bij opvulling met nieuwe gedeelten. Dit houdt in dat velen moeten kiezen voor nieuwe vloeren. Hoe is dit mogelijk met gemiddeld 70 EUR per kamer?

Zie punt 7.

Doordat de huidige stijg- en retourleidingen in de verschillende kamers worden verwijderd, ontstaan per kamer in de hoek 2 gaten met elk een diameter van circa 3 cm in de vloer en het plafond. Deze gaten worden door Woonplus brandwerend en netjes afgewerkt. Woonplus zal met neutrale doppen of afwerkplaatjes de gaten in de vloerafwerking afwerken.

In de modelwoning zullen we voorbeelden tonen van de afwerking met de afwerkplaatjes.

Een mogelijkheid is, indien aanwezig, ook te herstellen met aanwezige vloerbedekking/laminaat.

De afwerking vind plaats in overleg met de bewoner.

67

Wie betaald voor de schade die bewoners tijdens de werkzaamheden oplopen, doordat zij niet kunnen werken en thuis niet kunnen koken?

Zie punt 10 over thuiswerken en punt 20 over het maken van afspraken tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

68

Heeft u zich ooit afgevraagd in hoeverre de HBV de bewoners daadwerkelijk vertegenwoordigen?

 En de klankbordgroep? En de samenstelling daarvan?

De HBV Groenoord is in 1994 opgericht en is sindsdien een gesprekspartner voor Woonplus en gemeente, en zij zetten zich in voor de belangen van huurders in de wijk Groenoord. Alle huurders kunnen zich aansluiten bij de HBV Groenoord.

Voor de klankbordgroep voor de bewoners van het Albert van Raalteplein is in september 2020 in samenwerking met de HBV een oproep gedaan aan alle bewoners in de flat 15 - 56. Naar aanleiding van deze oproep hebben zich in eerste instantie 6 bewoners gemeld. Voorafgaand aan de eerste vergadering hebben zich 3 bewoners weer afgemeld. Bij twee bewoners lag de oorzaak in de helaas noodzakelijke digitale communicatie als gevolg van Covid-19, bij de derde bewoners is de oorzaak onbekend.

Voor Woonplus is het gebruikelijk om een klankbordgroep te vormen met de bewoners die zich na de uitnodiging aanmelden.

69

Waarom laat u de huurders in deze periode betalen voor het serviceabonnement als jullie

aangeven vanwege Corona geen mensen te willen sturen?

Zie punt 44.

Vanwege de beperkingen door Covid 19 worden tijdelijk alleen de noodzakelijke reparaties uitgevoerd die schade of ernstige hinder veroorzaken. Zodra verruiming van de beperkingen mogelijk is, worden de verzoeken weer uitgevoerd.

70

Waarom worden de andere gebreken in de flat ook niet gelijk opgelost?

Zie punt 40, 41 en 48. Andere onderhoudsmaatregelen worden meegenomen.

71

Wij willen inzage in de evaluatie van de verbouwwerkzaamheden van de flat aan de Jacques

Urlusplein.

De evaluatie met de aannemer heeft Woonplus ingesteld voor intern gebruik om daarvan te leren.

De uitkomst raakt drie onderdelen:

-Het proces en de communicatie zijn verbeterpunten zoals de warme opname en verwachtingenmanagement over de uitvoering

-Ruimere planning om eventuele tegenslagen in de uitvoering beter op te vangen

-De werkzaamheden in de woning. Tijdens het proces zijn er een aantal technische verbeteringen doorgevoerd. Deze zullen standaard worden in de volgende complexen.

Daarnaast hebben we in september 2020 een enquête gehouden onder alle bewoners. Het doel van de enquête was het in kaart brengen van de punten die bewoners hadden waar ze niet tevreden over waren.  De enquête is ingevuld door 12 bewoners. Tevreden waren bewoners over het huisbezoek, afhandeling van schades en de oplevering. Ontevreden waren bewoners onder andere over het uitlopen van de planning en niet netjes werken. Met deze resultaten hebben we de aanpak voor de volgende flat aangepast. Voorbeelden hiervan zijn: Een concrete lijst met afspraken die bij de warme opname worden gemaakt. Deze komt ook in de meterkast te hangen. Er komt een draadloze thermostaat in plaats van een met draad en een andere oplossing voor het doorvoeren door de wanden. De specifieke klachten die de bewoners van het Urlusplein met de enquête hebben gemeld, zijn alsnog opgelost.

72

Wat voor maatregelen heeft u genomen om de schade die u samen met Breijer Bouw in de

flat aan het Jacques Urlusplein heeft achtergelaten te herstellen en te voorkomen in het

nieuwe project?

Alle woningen zijn opgeleverd door de aannemer aan de bewoners, waarbij samen met de bewoners de opleverpunten zijn genoteerd. Negentig procent van de bewoners heeft inmiddels een tweede handtekening voor afhandeling van de geconstateerde opleverpunten getekend. De laatste kleine herstellingen worden uitgevoerd. Deze zijn bij  Woonplus bekend. 

De verbeterpunten worden meegenomen bij de nieuwe aanpak, zoals bijvoorbeeld een draadloze thermostaat en de nieuwe oplossing voor de doorvoeren. Uit de evaluatie is gebleken dat bewoners tevreden waren over de schadeafhandeling.

73

Wij willen inzage in het aanbestedingsproject en we willen de doorslaggevende redenen weten waarom Hemubo is gekozen als uitvoerder .

De uitvraag met de verschillende documenten, welke in 2019 is gestart en heeft geleid tot selectie van het consortium WijKompleet in 2020.. Bij dat proces waren naast Woonplus en gemeente ook bewoners betrokken (zie punt 59).

74

Hemubo is een bedrijf uit Almere. U heeft met Hemubo afgesproken dat er medewerkers uit Schiedam worden ingehuurd om de werkzaamheden uit te voeren. Welke rol speel Breijer bouw (vorige aannemer Jacques Urlusplein) hierin?

Het benutten van koppelkansen zoals werkgelegenheid en scholing is onderdeel van de uitvraag en wordt door WijKompleet ingevuld. Breijer speelt hier geen rol in.

Breijer bouw heeft wel de opdracht om 3 flats uit te voeren als pilot voor de hele wijk. WijKompleet heeft de opdracht voor de overige huurcomplexen van Woonplus in Groenoord. Naast het J. Urlusplein zal Breijer bouw de flats Zimmermanplein en Mozartlaan uitvoeren.

75

U geeft aan dat alle bewoners een flyer hebben gekregen over asbest. Zoals u zelf kunt zien betreft dit een algemene flyer. Niet staat vermeld dat er asbest in onze huizen is en waar. U heeft een bezwaarde informatieplicht. Dit gaat over onze gezondheid!

In aanvulling op punt 19 over asbest

Met het huurcontract tekenen huurders voor ontvangst van de flyer Veilig omgaan met asbest. Daarmee staat vast dat bewoners wel zijn geïnformeerd.

Bij het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden zal Woonplus rekening moeten houden met de aanwezigheid van asbest. Het consortium dat door Woonplus aangesteld is, neemt bij het verbeteren van de woningen alle voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen in acht.

Bij onduidelijkheid en bij twijfel is het van belang dat bewoners de vraag bij Woonplus melden zodat exacte antwoorden gegeven kunnen worden. Asbest komt in vele vormen voor.

76

Wij willen inzage in de rapporten naar asbest onderzoek in de flat aan het Albert van Raalteplein of een vergelijkbare flat. Uit de flyer blijkt niet dat er asbest in de muur zit.

Er zijn verschillende asbesthoudende materialen in de woning. Het betreft alleen hechtgebonden asbest. Hechtgebonden asbest levert geen gevaar op wanneer het materiaal in goede staat verkeert en niet wordt bewerkt.

Uit de uitgevoerde onderzoeken blijken asbesthoudende materialen aanwezig in:

·        Teer-lijmlagen in hal en gang

·        Ventilatiekanaal in keuken, toilet en badkamer

·        Kozijn beplating in voor en achtergevel

·        Stelplaatjes in de draagmuren.

In het onderzoeksrapport wordt geadviseerd de teer-lijmlagen bij mutatie te saneren en de overige asbesthoudende materialen bij renovatie of sloop te saneren. Woonplus volgt deze adviezen op. Bij mutatie worden de teer-lijmlagen gesaneerd, overige asbesthouden materialen worden gesaneerd als bij renovatie deze onderdelen worden vervangen.

Het onderzoeksrapport benoemt ook nog een aantal locaties waar vermoedens zijn van asbest:

·        In de spouw

·        Onder de vloertegels van badkamer en toilet.

·        Afdichtingskit rondom de houten kozijn

·        Achter de trespa gevelpanelen

Op onze website zijn een tweetal folders te downloaden: Asbest - Woonplus

77

Modelwoning is niet gereed, dit is wel zo afgesproken in Overeenkomst Plan in bewoonde staat

Het klopt dat in de modelwoning de leidingen niet wit zijn geschilderd omdat dit een keuze is van bewoners. Bij het Urlusplein bleek de helft van de bewoners de leidingen niet geschilderd maar blank te willen hebben opgeleverd.

Het klopt dat de nieuwe deuren en het nieuw aan te brengen dubbelglas pas recent in de modelwoning zijn aangebracht. Het ontbreken van de dubbele beglazing en een nieuwe voor- en achterdeur staat het inzicht krijgen in het eindresultaat niet in de weg.

78

Vastrecht gas is geen 16 euro maar 4 euro

Het individuele vastrecht gas bestaat uit twee delen. Het deel voor de energieleverancier en het deel voor de netbeheerder:

1.      Het deel van de energieleverancier is afhankelijk van de energieleverancier waar de huurder een contract mee heeft, dit varieert van 4 tot 6 euro per maand,

2.      Het deel van de netbeheerder Stedin is voor iedereen hetzelfde en bedraagt 124,07 per jaar, dat is 10,30 per maand.

Het totale vastrecht op de individuele gasaansluiting bedraagt dus afhankelijk van de energieleverancier 14,30 tot 16,30 euro per maand.

79

Door de grotere radiatoren raken bewoners nog meer ruimte kwijt

De grootte van de radiator gaat over afgifte capaciteit niet per definitie over afmeting. De nieuwe radiatoren zijn te zien in de modelwoning.

80

De temperatuur van het warmtenet wordt bij het warmtestation geregeld. Hoe kan een koper 85 graden krijgen en een huurder 70.

Na het warmtestation worden in de wijk/gebouwen afgiftestations/ onderstations gebouwd door Eneco. De aanvoertemperatuur kan per afgiftestation/onderstation worden geregeld zo dat alle woningen ongeacht hun afstand tot het afgiftestation de gevraagde/vereiste warmte geleverd krijgen. Dat betekent dat alle woningen/complexen achter een afgiftestation/onderstation dezelfde aanvoertemperatuur krijgen.

Een woning die voldoende radiator capaciteit heeft voor 70 graden heeft uiteraard ook voldoende capaciteit voor 85 graden. Omgekeerd is dit niet het geval.

81

Is een huisaansluiting van 1x35A voldoende bij elektrisch koken

Ja, dit is voldoende. Afhankelijk van het type kookplaat (Vermogen en aansluiting) moet de benodigde aansluiting worden aangelegd.

1: Standaard 230 V stopcontact met een enkele 16A groep in de meterkast

2: Perilex met een dubbele 16A groep in de meterkast

In beide gevallen is een huisaansluiting van 1x35A voldoende. De kookplaat die Woonplus standaard aanbiedt, gaat uit van de eerste situatie. Indien gewenst kunnen bewoners ook een perilex aansluiting krijgen. (zie punt 33).

82

Je kunt niet op de aangeboden inductie kookplaat  op 4 pitten tegelijk op het hoogste vermogen zetten

De kookplaten geschikt voor 220V is een redelijk nieuwe ontwikkeling van de aanbieders om betaalbaar de overstap naar elektrisch koken te kunnen maken ongeacht of je huurder of koper bent van een woning. Er hoeven daardoor beperkte aanpassingen aan elektrische installatie plaats te vinden. Alle kookplaten geschikt voor 220V hebben de beperking dat bij gelijktijdig gebruik van 4 pitten ze niet op vol vermogen kunnen worden gebruikt. Het maximale vermogen is 9, als alle 4 de pitten tegelijk gebruikt worden, wordt het vermogen verdeeld en heeft elke pit maximaal het vermogen 7. In de praktijk levert dit geen klachten op.

Woonplus biedt een kookplaat aan van Inventum type VKI6010ZIL. In april 2020  heeft kieskeurig de beoordeling gegeven (Best reviewed!). Bij het Urlusplein waar de meeste bewoners  deze kookplaat hebben gekozen, zijn geen klachten ontvangen over het gebruik en ook de reviews op de website bij de leverancier BCC zijn positief.

Indien bewoners een kookplaat willen met meer vermogen kunnen zij kiezen voor de vergoeding, zij kunnen desgewenst aangeven dat zij graag een perilexaansluiting gerealiseerd zien. (punt 33)

83

Omdat de modelwoning op de bovenste verdieping is, is onduidelijk, dat er gaten in het plafond ontstaan. De modelwoning is daarom niet representatief.

Een modelwoning wordt gerealiseerd bij een vergelijkbare woning die vrijkomt door mutatie. In dit geval was dat de woning op de bovenste verdieping.

Indien niet duidelijk zou blijken uit de modelwoning waar aanpassing plaatsvindt, wordt dit ook zichtbaar gemaakt via afbeeldingen  op geplastificeerde A4 .

 

Bijlage bij vraag 61: Wat kost het?
Zoals vermeld in de brochure vragen wij een huurverhoging van €15,- per maand. Daar staan besparingen tegenover. Zo heeft u geen kosten meer voor het huren van een geiser of een boiler. Omdat wij de gasmeter verwijderen hoeft u daar geen vastrecht meer over te betalen. We verwachten dat de huurders er per maand iets op voorruit gaan. Hieronder ziet u een aantal voorbeeldberekeningen gebaseerd op gemiddelde verbruiken van een flat.

U huurt momenteel een boiler:

Kosten

 

Nu

 

Nieuwe situatie

Huur boiler

 

€ 194,-

 

€ 0,-

Vastrecht gas

 

€ 194,-

 

€ 0,-

Kosten gebruik gas

 

€ 38,-

 

€ 0,-

Vastrecht elektra

 

€ 298,-

 

€ 298,-

Kosten gebruik elektra

 

€ 895,-

 

€ 540,-

Heffingskorting elektra

-

€312,-

-

€312,-

 

 

€ 1307,-

 

€ 526,-

 

Kosten verwarming

 

Nu

 

Nieuwe situatie

Variabele verwarmingskosten huidige systeem

 

€ 379,-

 

€ 490,-

Vaste verwarmingskosten

 

€ 204,-

 

€ 264,-

Administratiekosten

 

€ 11,-

 

€ 11,-

Huur/uitlezing gasmeter (warmte-afleverset)

 

€ 10,-

 

€ 10,-

Transportkosten

 

€ 62,-

 

€ 62,-

Kosten warmteafrekening

 

€ 67,-

 

€ 50,-

 

 

€ 733,-

 

€ 887,-

 

Servicekosten elektra

 

Nu

 

Nieuwe situatie

Vastrecht elektrakosten collectief

 

€ 52,-

 

€ 52,-

Gebouwgebonden elektrakosten

 

€ 191,-

 

€ 163,-

 

 

€ 243,-

 

€ 215,-

 

Totaal

 

Nu

 

Nieuwe situatie

 

 

€ 2283,-

 

€ 1628,-

 

U huurt momenteel een geiser:

Kosten

 

Nu

 

Nieuwe situatie

Huur geiser

 

€ 133,-

 

€ 0,-

Vastrecht gas

 

€ 193,-

 

€ 0,-

Kosten gebruik gas

 

€ 286,-

 

€ 0,-

Vastrecht elektra

 

€ 298,-

 

€ 298,-

Kosten gebruik elektra

 

€ 496,-

 

€ 540,-

Heffingskorting elektra

-

€312,-

-

€ 312,-

 

 

€ 1094,-

 

€ 526,-

 

Kosten verwarming

 

Nu

 

Nieuwe situatie

Variabele verwarmingskosten huidige systeem

 

€ 379,-

 

€ 490,-

Vaste verwarmingskosten

 

€ 204,-

 

€ 264,-

Administratiekosten

 

€ 11,-

 

€ 11,-

Huur/uitlezing gasmeter(warmte-afleverset)

 

€ 10,-

 

€ 10,-

Transportkosten

 

€ 62,-

 

€ 62,-

Kosten warmteafrekening

 

€ 67,-

 

€ 50,-

 

 

€ 733,-

 

€ 887,-

 

Servicekosten elektra

 

Nu

 

Nieuwe situatie

Vastrecht elektrakosten collectief

 

€ 52,-

 

€ 52,-

Gebouwgebonden elektrakosten

 

€ 191,-

 

€ 163,-

 

 

€ 243,-

 

€ 215,-

 

Totaal

 

Nu

 

Nieuwe situatie

 

 

€ 2070,-

 

€ 1628,-