Groenoord Gasloos

Veel gevraagd over Groenoord Gasloos

Waarom is er voor Eneco gekozen?

In 2017 heeft Schiedam de intentie gecommuniceerd om aardgasvrij te worden. De keuze voor een warmtenet bleek uit onderzoeken het meeste effectief. Daarbij kent de regio een overschot aan (rest) warmte en een tekort aan duurzame elektriciteit. In november 2017 is een onderzoek van Bureau Overmorgen hierover gepubliceerd.

De uitkomsten vormden in 2018 de start van een marktverkenning in opdracht van de gemeente Schiedam. Deze verkenning had als doel een warmtepartij te selecteren om de uitwerking voor een warmtenet samen met de gemeente op te pakken. Dit proces is volgens een openbare uitvraag verlopen en heeft geleid tot de selectie van Eneco. In de zomer van 2020 is het voornemen tot gunnen aan Eneco gepubliceerd.

Waarom werken jullie mee aan de monopolie positie van Eneco?

De warmtemarkt is in de huidige situatie gericht op het bedienen van een gebied, zodanig dat de hoge investering voor de aanleg van het warmtenet gemaakt kan worden. Dit is anders dan bij het huidige gas- en elektriciteitsnet. Netbeheerders zoals Stedin zijn bij wet gereguleerd, waardoor vaste aansluit- en beheertarieven bestaan. Bij een warmtenet bekijkt de leverancier of het net rendabel kan zijn vanuit een commercieel oogpunt. 

Alle warmtebedrijven, dus ook Eneco dienen zich te houden aan de Warmtewet. De Warmtewet is primair bedoeld om consumenten die zijn aangesloten op een warmtenet te beschermen. In de warmtewet zijn onder andere de maximale tarieven voor warmtelevering vastgelegd maar ook in welke situaties warmtebedrijven consumenten moeten vergoeden als de levering van warmte wordt onderbroken. Daarnaast worden warmtebedrijven jaarlijks gecontroleerd door de ACM. Controle vindt onder andere plaats op de leveringstarieven maar bijvoorbeeld ook op maximale behaalde rendementen. Het rijk biedt daarmee de benodigde waarborgen om misbruik van een monopolie-positie tegen te gaan. 

Voor complexen met een collectieve verwarming kunnen bewoners op dit moment niet zelf hun gasleverancier voor de collectieve verwarmingsinstallatie kiezen. De VvE  koopt het gas centraal in. De VvE  verrekent deze kosten via de VvE bijdrage.

In de nieuwe situatie kan de individuele gasaansluiting vervallen  en daarmee de keuze voor gasleverancier voor koken en warm tapwater. Dit is een van de varianten van de energiescan. De situatie per flat kan verschillen. 

De bewoner behoudt de keuzevrijheid voor de leverancier van elektriciteit.

Wat is het doel van de subsidie die Woonplus gekregen heeft?

De rijks-, provinciale- en de Europese overheid stellen voorwaarden bij het verstrekken van de toegekende subsidies. Deze voorwaarden gaan enerzijds over de werkzaamheden waarvoor de subsidie wordt verstrekt en anderzijds over de periode wanneer de werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd. 

Het doel van de beschikte subsidies is het verlagen van de CO2 uitstoot. De subsidies worden verstrekt voor het voorbereiden van de woningen op het warmtenet en in een volgende stap aansluiten van de woningen op het warmtenet. Hiermee voldoet Woonplus aan de door de overheden gestelde voorwaarden. Na aansluiting op het warmtenet is de CO2 uitstoot met 50% gereduceerd. De werkzaamheden aan de woningen moeten in 2023 zijn uitgevoerd.

Is het warmtestation gasgestookt? Dan gaan de woningen toch niet echt van het gas af, maar wordt alleen de locatie van het gas verplaatst?

Het door Eneco aan te leggen warmtenet wordt gevoed door de Leiding over Noord van Eneco. De bronnen van het Rotterdamse warmtenet van Eneco zijn af te lezen in het warmte-etiket van Eneco, welke is in te zien in op de website van Eneco. Het warmte-etiket geeft inzicht in de warmtebronnen Voor het Rotterdamse warmtenet van Eneco zijn dit: 54% restwarmte van de afvalverwerking, 18% industriële restwarmte, 15% biomassa en 7% is van een gascentrale. Dit is restwarmte van een elektriciteitscentrale die middels gas elektriciteit opwekt. Tot slot is 6% afkomstig van piekgasketels. Dit zijn de gasgestookte ketels in de lokale warmtestations die bij extreme kou en bij storingen van de LON zorgen voor voldoende warmte voor de aangesloten woningen. Voor het nog aan te leggen warmtenet in Groenoord gelden dezelfde specificaties.

Zitten de bewoners vast aan een contract met Eneco voor 30 jaar?

Na aansluiting op het warmtenet is Eneco voor een periode van 30 jaar warmteleverancier. De belangen van de bewoners worden beschermd door de warmtewet en de ACM. 

Voor complexen met een collectieve verwarming zoals het van Raalteplein kunnen bewoners op dit moment niet zelf hun gasleverancier voor de collectieve verwarmingsinstallatie kiezen. Woonplus koopt het gas centraal in voor alle complexen met blokverwarming. Woonplus verrekent deze kosten via de servicekosten en houdt zich hierbij aan het besluit servicekosten zoals dit voor verhuurders door de overheid is vastgesteld. 

In de nieuwe situatie vervalt de individuele gasaansluiting en daarmee de keuze voor gasleverancier voor koken en warm tapwater. 

De bewoner behoudt de keuzevrijheid voor de leverancier van elektriciteit.

Worden de galerijen opgehoogd?

Nee, tijdens de uitvoering van de aanpak woningverbetering worden de galerijen van de flat Albert van Raalteplein niet opgehoogd.

Wordt de hoofdentree ook aangepakt tijdens dit project?

In 2022 willen we de hoofdentree aan pakken. Zo gaan wij de algemene toegangsdeur afsluitbaar maken, plaatsen wij de brievenbus naar de begane grond, brengen we een videofoon intercom aan en maken we de entree mooier.

Worden de woningen binnen de planning opgeleverd?

De aannemer zal er alles aan doen om volgens de afgegeven planning in de nieuwe brochure woningverbetering de werkzaamheden uit te voeren. 

Op de laatste dag van de planning wordt de woning door de aannemer opgeleverd en worden er met de bewoner en Woonplus afspraken gemaakt voor het verhelpen van eventuele opleverpunten.

Kun je op de aangeboden inductie-kookplaat op 4 pitten tegelijk op het hoogste vermogen koken?

De kookplaten geschikt voor 220V zijn een redelijk nieuwe ontwikkeling van de aanbieders om betaalbaar de overstap naar elektrisch koken te kunnen maken ongeacht of je huurder of koper bent van een woning. Er hoeven daardoor beperkte aanpassingen aan elektrische installatie plaats te vinden. Alle kookplaten geschikt voor 220V hebben de beperking dat bij gelijktijdig gebruik van 4 pitten ze niet op vol vermogen kunnen worden gebruikt. 

Het maximale vermogen is 9, als alle 4 de pitten tegelijk gebruikt worden, wordt het vermogen verdeeld en heeft elke pit maximaal het vermogen 7. In de praktijk levert dit geen klachten op.

Woonplus biedt een kookplaat aan van Inventum type VKI6010ZIL. 

In april 2020  heeft kieskeurig de beoordeling gegeven (Best reviewed!), en ook de reviews op de website bij de leverancier BCC zijn positief.

Indien bewoners een kookplaat willen met meer vermogen kunnen zij kiezen voor de vergoeding, zij kunnen desgewenst aangeven dat zij graag een perilexaansluiting gerealiseerd zien.

Is een huisaansluiting van 1x35A voldoende bij elektrisch koken?

Ja, dit is voldoende. Afhankelijk van het type kookplaat (vermogen en aansluiting) moet de benodigde aansluiting worden aangelegd. 

1: Standaard 230 V stopcontact met een enkele 16A groep in de meterkast

2: Perilex met een dubbele 16A groep in de meterkast 

In beide gevallen is een huisaansluiting van 1x35A voldoende. De kookplaat die Woonplus standaard aanbiedt, gaat uit van de eerste situatie. Indien gewenst kunnen bewoners ook een perilex aansluiting krijgen.

Wordt de hele keuken vervangen als er geen passende keukenkastjes beschikbaar zijn?

Het niet vinden van een passend keukenkastje is geen reden om een gehele keuken te vervangen. 

Als u vindt dat de keuken oud of in slechte staat is horen we dat graag van u. U kunt dit ook aangeven tijdens de warme opname (huisbezoek). Woonplus zal met u een afspraak maken om de keuken te laten beoordelen door een opzichter. 

De opzichter van Woonplus stelt vast of de keuken aan vervanging toe is. Als de keuken vervangen moet worden, dan zal Woonplus dat doen. Aan het vervangen van de keuken zit geen huurverhoging  vast.

Hoe wordt de keuken afgewerkt bij het verwijderen van de geiser of boiler?

Na het verwijderen van de geiser of boiler zal de wand hersteld worden. In de modelwoning aan de Jozef Oreliosingel 159 kunt u zien hoe we dit opleveren. 

Met de strippenkaart kunt u kiezen om een extra keukenkast te plaatsen op de plek van de geiser of boiler.

Hoe wordt omgegaan met onze privacy?

De aannemer houdt zo goed mogelijk rekening met alle bewoners. De werkzaamheden worden in goed overleg gepland en afgesproken. Hierbij hebben wij ook de hulp van de bewoners nodig. Als er specifieke zaken spelen geef dit aan en wij zullen hier zo goed mogelijk rekening mee houden.

Kunnen wij een gedetailleerde planning van de werkzaamheden ontvangen?

Tijdens de warme opname (huisbezoek) bespreekt de aannemer alle werkzaamheden met de bewoners. Ook worden individuele zaken en aandachtspunten besproken. Aan de hand daarvan ontvangt elke huurder een gedetailleerde planning van zijn of haar woning.

Wordt er in de keuken een (Perilex) stopcontact aangebracht om met een inductiekookplaat of inductiefornuis te kunnen koken?

In alle keukens wordt een nieuw stopcontact aangebracht om te kunnen koken op een inductiekookplaat of inductiefornuis. 

Tijdens de warme opname (huisbezoek) stemt de aannemer met u af, afhankelijk van het gekozen product, of er een normaal stopcontact of een Perilex stopcontact aangebracht zal worden. Zodoende sluit de nieuwe situatie aan op uw situatie.

Waarom wordt het huidige systeem niet gewoon vervangen?

Het nieuwe systeem met een afleverset biedt voordelen voor de huurders ten opzichte van het huidige systeem. De woningen krijgen een individueel systeem met een doorstroommeter (u betaalt alleen wat u verbruikt), door ook het warmwater via de centrale ketels (en in de toekomst via het warmtenet) te leveren kan de individuele gasmeter vervallen. Hierdoor ontstaat meer comfort, een lagere energierekening en een eerlijker afrekensysteem.

Worden de leidingen in de woningen geïsoleerd om warmteverlies tegen te gaan?

De centrale aan- en afvoerleiding tot aan de afleverset in de woning wordt geïsoleerd. Daardoor wordt het warmteverlies in de flat tussen de woningen onderling beperkt. 

Het isoleren van leidingen vanaf de afleverset naar radiatoren in de woning heeft geen meerwaarde omdat het warmteverlies zeer beperkt is en ten goede komt aan de woning.

Is het mogelijk om tijdens en na de werkzaamheden te koken?

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijft de keuken, op een aantal momenten na, gewoon beschikbaar om te kunnen koken. De aannemer informeert de bewoner over de momenten wanneer de keuken niet gebruikt kan worden.

Kunnen bewoners tijdens de werkzaamheden gebruik maken van warm water?

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden hebben de bewoners, op een aantal momenten na, gewoon beschikking over warm water. De aannemer informeert de bewoners over de momenten wanneer het warme water niet beschikbaar is

Hoe wordt omgegaan met overige schades die ontstaan door uitvoering van de werkzaamheden?

Als er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden schade is ontstaan horen wij dat graag direct van u. Woonplus zal de schade beoordelen en indien veroorzaakt door de aannemer vergoeden.

Welke producten staan er op de strippenkaart?

In de nog te ontvangen brochure woningverbetering is ook de strippenkaart opgenomen en welke producten daarop staan.

Wat levert de verbouwing mij, als bewoner/huurder op?

De aanpak geeft meer wooncomfort, een eerlijker afrekensysteem en een beter binnenklimaat. Het verwijderen van de gasaansluiting maakt de woningen tevens veiliger (minder brandgevaar).

Hoe lang gaan de werkzaamheden duren?

De totale werkzaamheden nemen tien werkdagen in beslag. De bewoners hoeven niet continu thuis te zijn, de aannemer maakt hierover afspraken met de bewoner. Ruim voor aanvang van de werkzaamheden bespreekt de aannemer de individuele planning met de bewoners zodat duidelijk is wanneer er werkzaamheden in de woning plaatsvinden. 

Om het ongemak bij de werkzaamheden te verlichten treft de aannemer gedurende de werkzaamheden meerdere voorzieningen. Tijdens de warme opnames bespreekt de sociaal beheerder van Woonplus en de aannemer dit en bekijken we de individuele situatie van elke huurder om een passende oplossing te vinden.

Hoe gaat Woonplus met asbest om?

Bij de bouw van uw woning is asbest gebruikt. Door onderzoek weten we waar de asbest zit. In de muren zitten stelplaatjes met asbest. 

Voor de cv-leiding boort de aannemer een gat in de muur tussen de hal en keuken. De aannemer gebruikt dan een speciaal soort schuim. Ook bij het boren in de vloer gebruikt de aannemer dit schuim, omdat er asbest in de lijmlaag zit op de vloer. Zo komt er geen asbest vrij en werken we veilig. De aannemer krijgt hiervoor hulp van een onfhankelijk adviesbureau. 

Asbest is geen gevaar voor de gezondheid zolang je het niet bewerkt. 

De asbest die we tijdens het werk tegenkomen schermen we asbestveilig af, zodat het niet direct bereikbaar is voor bewoners. Dat doen we zorgvuldig volgens de wettelijke regels.

Waarom worden de leidingen niet in de muur verwerkt?

Het in de muren en/of vloeren verwerken van de leidingen is bouwkundig zeer lastig uitvoerbaar, enorm kostbaar en brengt in bewoonde woningen veel overlast en risico’s (schade, geluidsoverlast, vervuiling, etc.) met zich mee. 

Om deze redenen is het niet opportuun om het leidingwerk in de muren en/of vloeren aan te brengen. De bewoner heeft de keuze om de nieuwe leidingen in de kleur wit te laten uitvoeren en door gebruik te maken van de strippenkaart een koof te plaatsen om deze indien gewenst aanvullend af te werken.

Wordt mijn woning nou mooier met die verwarmingsleidingen?

De huidige verwarmingsleidingen zijn ook opbouw en in het zicht. Elke verblijfruimte heeft zijn eigen stijg- en retourleiding. Deze leidingen komen met het aanbrengen van de nieuwe installatie te vervallen. Voor de nieuwe installatie worden nieuwe leidingen in de woning aangebracht. 

Doordat de huidige stijg- en retourleidingen in de verschillende kamers worden verwijderd, ontstaan per kamer 2 gaten met elk een diameter van circa 3 cm in de vloer en het plafond. Deze gaten worden door Woonplus brandwerend en netjes afgewerkt. 

Woonplus zal met neutrale doppen of afwerkplaatjes de gaten in de vloerafwerking afwerken. Indien bewoners nog beschikken over een restant van de vloerafwerking kan de vloerafwerking hiermee worden hersteld of aangeheeld. 

Het leidingwerk brengen wij zo netjes mogelijk aan op de wanden. De bewoner heeft de keuze om de leidingen in de kleur wit te laten uitvoeren en door gebruik te maken van de strippenkaart een koof te plaatsen om deze indien gewenst aanvullend af te werken. 

In de modelwoning aan de Josef Oreliosingel 159 is het eindresultaat te zien. Bewoners en andere belanghebbenden kunnen daar ter plekke zien wat er na de ingreep veranderd in de woning.

Is een huurverhoging van €15,- in de maand redelijk? Zo ook het verhogen van de servicekosten?

Woonplus heeft bij de gemeente aangeven dat zij zorg draagt voor woonlastenneutraliteit voor haar huurwoningen op basis van de referentie gemiddelden. 

Onder woonlastenneutraliteit wordt verstaan de kosten voor huur en energie. Voor de galerij- en portiekwoningen in de wijk wordt een  huurverhoging van €15,- in de maand gevraagd omdat deze huurwoningen een aanzienlijke besparing hebben op hun energiekosten. 

Woonplus handelt in lijn met de wet, waarbij Woonplus benadrukt dat servicekosten de verrekening is van geleverde diensten die door het jaar heen aan de huurder worden geleverd naast de huurwoning. De Woningwet verbiedt Woonplus zelfs om deze kosten voor eigen rekening te nemen mocht zij hier aanleiding toe zien.

Is het mogelijk om thuis te werken tijdens de verbouwing? Wordt buitenshuis werken vergoed?

Woonplus gaat tijdens de warme opname graag met bewoners hierover in gesprek om tot een oplossing te komen. 

Woonplus is niet verantwoordelijk voor het creëren van vervangende werkplekken maar wil wel meedenken over eventuele oplossingen.

Als de boiler of geiser in mijn eigendom is, krijg ik daar dan een vergoeding voor?

Ja, u krijgt een vergoeding naar rato al naar gelang de ouderdom (tot en met 10 jaar) van de boiler of geiser.

Hoe gaat Woonplus om met kookplaat en fornuis?

Bewoners die nu beschikken over een kookplaat krijgen van Woonplus een inductiekookplaat of €350,- vergoeding. 

Bewoners die nu beschikken over een (gas)fornuis krijgen van Woonplus een inductiefornuis of €600,- vergoeding. 

Woonplus kan voor deze bedragen  kwalitatief goede inductiekookplaten en inductiefornuizen leveren. Het staat de bewoner vrij om te kiezen voor de vergoeding en zelf andere producten aan te schaffen.

Waar is de inrichtingsvergoeding voor bedoeld en hoeveel krijg ik precies?

Onze aannemer werkt heel netjes. Toch kunnen we niet voorkomen dat u hier en daar blijft zien waar gewerkt is. Daarom krijgt u een inrichtingsvergoeding. Hiermee kunt u naar eigen smaak afwerkingen laten verrichten. 

Oók ontvangen bewoners een inrichtingsvergoeding van €300, €350 of €400. De hoogte van de inrichtingsvergoeding is afhankelijk van het aantal kamers in de woning, voor herstelkosten, resp. 3, 4 of 5-kamer woning. 

De huidige verwarmingsleidingen zijn ook opbouw en in het zicht. Elke verblijfruimte heeft zijn eigen stijg- en retourleiding. Deze leidingen komen met het aanbrengen van de nieuwe installatie te vervallen. Voor de nieuwe installatie worden nieuwe leidingen in de woning aangebracht. 

Doordat de huidige stijg- en retourleidingen in de verschillende kamers worden verwijderd, ontstaan per kamer 2 gaten met elk een diameter van circa 3 cm in de vloer en het plafond. Deze gaten worden door Woonplus brandwerend en netjes afgewerkt. Woonplus zal met neutrale doppen of afwerkplaatjes de gaten in de vloerafwerking afwerken. Indien bewoners nog beschikken over een restant van de vloerafwerking kan de vloerafwerking hiermee worden herstelt of aangeheeld.

Ga ik door het project Nieuwe Energie voor Groenoord meer huur betalen?

Ja, de huur gaat met €15,- p/maand omhoog. 

Daar staat tegenover dat de huur van de boiler (€16,-p/maand) of geiser (€11,- p/maand) komt te vervallen. Tevens vervalt de  individuele gasaansluiting op het vastrecht (€16,- p/maand). 

Dit levert een besparing op in de vaste woonlasten voor iedere bewoner. 

Of u uiteindelijk meer of minder gaat betalen hangt af van uw eigen energieverbruik. U krijgt namelijk een individuele bemetering.  

Wordt er wel rekening gehouden met mijn persoonlijke situatie?

Een medewerker van Woonplus nodigt u samen met de aannemer uit voor een persoonlijk gesprek. In dat gesprek wordt gevraagd naar uw persoonlijke omstandigheden en wordt gekeken hoe we dat gezamenlijk kunnen oplossen.

Voor wanneer staat mijn woning op de planning?

Voor 2022 staan op de planning de woningen aan de:

  • Albert van Raalteplein 15-56
  • Cornelia van Zantenplein 110-145
  • Henriëtte Bosmanplein 104-145
  • Bart Verhallenplein 50-91
  • Jozef Oreliosingel 169-251
  • Jozef Oreliosingel 85-167

Kan ik ergens het eindresultaat zien?

In de modelwoning aan de Jozef Oreliosingel 159 kun je de aanpassingen zien. Elke dinsdag van 17.00 tot 18.00 uur is er een inloopspreekuur.