Inwoning

Veel gevraagd over Inwoning

Wanneer geeft Woonplus geen toestemming voor inwoning en hoe lang duurt het voordat ik hierover bericht krijg?

Algemeen

Het kan voorkomen, dat Woonplus geen toestemming geeft voor inwoning. Hiervoor kunnen in ieder geval de volgende redenen gelden:

 • de persoon is door Woonplus uit een huurwoning van Woonplus gezet;
 • de huurder heeft een verleden van overlast, fraude of (illegale) activiteiten zoals drugshandel of prostitutie;
 • de persoon die wil inwonen heeft een pandverbod bij Woonplus. Die heeft hij/zij gekregen vanwege bedreiging van een medewerker van Woonplus of door Woonplus ingeschakelde derde;
 • als inwoning tot overbewoning leidt;
 • als de huurder niet zijn/haar hoofdverblijf houdt in het gehuurde.

Mocht u twijfelen neemt dan contact op met het Klantcontactcentrum van Woonplus.

Online: klik op het {{{contactformulier}}} van Woonplus

Telefonisch: op werkdagen tussen 8.00 – 11.00 uur op (010) 20 45 100.

Binnen 2 weken krijgt u reactie. Let hierbij wel op als het een artikel 10 is kan het 4 tot 6 weken duren i.v.m politiescreening. Als artikel 10 van toepassing is is een huisvestingsvergunning vereist.

Inwoning is alleen toegestaan voor 1e lijns familieleden en dus níet voor 2e lijns familieleden.

Eerstegraads familieleden: partner, ouders (ook adoptie- en stiefouders), schoonouders, kinderen (ook adoptie- en stiefkinderen), schoondochters- en schoonzonen.
Tweedegraads familieleden: broers, zussen, kleinkinderen, opa's, oma's, schoonzussen, zwagers, stiefzussen, stiefbroers.

Zijn kinderen inwoners?

Algemeen

Ja, Woonplus ziet inwonende kinderen onder de 35 jaar als inwoners. Belangrijk is dat iemand die inwoont, niet automatisch medehuurder is. Zegt u als hoofdhuurder de huur op en verlaat u de woning? Dan kan de inwoner niet in de woning blijven wonen en moet deze ook vertrekken.

Mag ik iemand laten inwonen in mijn woning en hoe lang duurt het bij een aanvraag voordat toestemming verleend wordt?

Algemeen

Ja, dat mag, maar hiervoor heeft u toestemming van Woonplus nodig. Inwoning mag namelijk niet leiden tot overbewoning of overlast. Voor personen onder de 16 jaar hoeft u geen toestemming te vragen. Hoe kunt u dit regelen?


1. U vult een toestemmingsformulier inwoning in. Klik op {{{toestemmingsformulierinwoning}}} Dit formulier moet door Woonplus ondertekend worden en is noodzakelijk om de inwoner zich in te laten schrijven op het adres bij de Gemeente Schiedam. Dit formulier stuurt u op naar Woonplus Schiedam, Postbus 25, 3100 AA Schiedam. 


2. Het verzoek tot inwoning wordt beoordeeld door Woonplus en indien akkoord voorzien van een handtekening van een Woonplus Medewerker en een stempel van Woonplus. Het formulier wordt per post of per email naar u teruggestuurd. Met dit ondertekende formulier kan degene die komt inwonen naar de gemeente Schiedam om zich in te laten schrijven op het betreffende adres. Wanneer het verzoek tot inwoning wordt afgewezen krijgt u een brief met daarin de reden van de afwijzing.

 Let op, u dient hierna zelf het formulier in te leveren bij de gemeente Schiedam.


3. Verder is het van belang dat:

 • U zelf in de woning blijft wonen;
 • Inwoning niet mag leiden tot onderhuur. U mag aan de inwoner geen huur vragen;
 • Indien u de woning verlaat, de inwoner ook uit de woning moet vertrekken;
 • U verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor de inwoner(s);
 • Degene die bij u intrekt door de inwoning geen medehuurder wordt. Dit kan alleen als u met elkaar getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft;
 • Degene die bij u intrekt zich ook laat inschrijven op het adres bij uw gemeente;
 • Woonplus zonder een reden op te geven, op ieder gewenst moment de toestemming tot inwoning kan intrekken. De inwoner dient dan de woning direct te verlaten.

Let op: Woont u in een wijk waar artikel 10 van de Rotterdamwet van toepassing is? Dan moet ook de Gemeente Schiedam toestemming geven voor inwoning.

Binnen 2 weken krijgt u reactie. Let hierbij wel op als het een artikel 10 is kan het 4 tot 6 weken duren i.v.m politiescreening. Als artikel 10 van toepassing is is een huisvestingsvergunning vereist. 

LET OP!!!!!
Als het gaat om proefwonen dan geldt:

Het is huurder uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of aan derden in gebruik te geven. Een verzoek tot toestemming dient schriftelijk te worden gedaan, onder vermelding van de naam van de onderhuurder, de onderhuurprijs en de ingangsdatum van de onderhuurovereenkomst. Bij onderverhuur is de huurder gehouden een huurcontract met de onderhuurder te sluiten met gelijke inhoud als het tussen huurder en verhuurder geldende huurcontract. Bij gebreke daarvan is de huurder jegens de verhuurder aansprakelijk voor alle schaden die uit het niet nakomen van deze verplichting voor de verhuurder kunnen voortvloeien. Indien huurder het gehuurde zonder toestemming van verhuurder geheel of gedeeltelijk heeft onderverhuurd, in huur heeft afgestaan of aan derden in gebruik heeft gegeven, rust de bewijslast dat huurder onafgebroken het hoofdverblijf in het gehuurde heeft behouden op huurder.

Kan mijn inwonend kind medehuurder worden?

Algemeen

Nee, kinderen kunnen geen medehuurder worden. We maken echter een uitzondering voor kinderen ouder dan 35 jaar die nog steeds thuis wonen. Zij moeten dan wel aantoonbaar een gemeenschappelijke huishouding voeren met hun ouders. Voorwaarde is wel dat er sprake is van een onafgebroken inwoning. Is iemand uit huis gegaan en weer terug gekomen, dan gaat deze uitzondering niet op.

Richt uw verzoek tot medehuurderschap aan het Klantcontactcentrum van Woonplus:

Online: klik op het {{{contactformulier}}} van Woonplus

Per brief: Woonplus Schiedam, Postbus 25, 3100 AA Schiedam

Mag ik iemand laten inwonen in een 55 plus woning?

Algemeen

Nee, inwoning bij 55 plus woningen is niet toegestaan. 

Uitzondering geldt wanneer degene die wil inwonen de partner is van de hoofdhuurder. Dan mag het wel. Geregistreerd partnerschap is hiervoor niet vereist.