Visitatie

Visitatie Woonplus over 2012 - 2016

Woonplus wil graag weten hoe zij presteert. Visitatie is een manier om dit te doen. Over de periode 2012 – 2016 is de visitatie uitgevoerd door het bureau Raeflex. De visitatie bestaat uit een onderzoek op basis van informatie aangeleverd door Woonplus, interviews met diverse belanghouders (o.a. bewonersorganisaties en Gemeente) en met medewerkers van Woonplus.

Oordeel visitatiecommissie
De commissie constateert dat Woonplus erin geslaagd is om verbeterpunten uit de voorgaande visitatie (2008-2011) op te pakken:

 • De corporatie laat in deze visitatie op alle onderdelen betere resultaten zien.
 • Woonplus heeft, in tegenstelling tot de landelijke trend, haar goedkope en betaalbare woningvoorraad in de afgelopen jaren op peil weten te houden. Daarbij scoort de huisvesting van bijzondere doelgroepen een ruime voldoende.
 • Het aanbod van Woonplus sluit aan bij de vraag. Op het moment dat er een behoefte is, voorziet de corporatie hierin.

De visitatiecommissie noemt in haar rapport een aantal sterke punten van Woonplus:

 • Betaalbare huisvesting voor de sociale doelgroep;
 • Betrokken en bevlogen medewerkers met een ‘hart voor Schiedam’;
 • Grote inzet op het sociale domein.

Verder geeft de commissie ons een aantal verbetersuggesties mee:

 • Van plan naar uitvoering: Nu de ambities zijn bijgesteld en er financieel weer ruimte is, dient Woonplus te investeren.
 • Investeringscapaciteit vergroten: Ga op zoek naar mogelijkheden, bijvoorbeeld door middel van samenwerking of matching, om de investeringscapaciteit in Schiedam te vergroten.
 • Van reactief naar proactief: Woonplus kan nadrukkelijker positie innemen in Schiedam en vanuit haar verantwoordelijkheid en werkzaamheden onderwerpen signaleren en agenderen naar haar partners.
 • Laat zien wat je doet: Woonplus is een te bescheiden corporatie; zij loopt niet te koop met haar prestaties. Dit zorgt ervoor dat bepaalde investeringen grotendeels onzichtbaar blijven voor belanghebbenden. De komende jaren mag Woonplus nadrukkelijker laten zien wat zij doet.
 • Duidelijke afspraken over kwetsbare huurders: Schep helderheid in de rollen en taken van alle partijen bij de ondersteuning van kwetsbare huurders die in het woningbezit van Woonplus wonen. Communiceer in het verlengde hiervan ook duidelijk naar huurders bij wie zij terecht kunnen en wat daarin de eigen verantwoordelijkheid voor een huurder is.

Hoe nu verder?
De visitatie leert ons dat Woonplus op de goede weg is, maar dat er geen redenen zijn om achterover te leunen. De verbetersuggesties zijn geen verrassing en vormen een uitdaging, waar Woonplus de komende jaren invulling aan gaat geven.