Aanbod

Welke documenten heb ik nodig om in aanmerking te komen voor een woning?

Woonplus Schiedam stelt een aantal voorwaarden bij het aanbieden van een woning.
Om te bepalen of u voldoet aan deze voorwaarden, dient u de volgende documenten van uzelf, eventuele partner en alle overige mee verhuizende personen vanaf 18 jaar (van inwonende kinderen zijn geen gegevens nodig), te uploaden op uw persoonlijke digitale account op Woonnet Rijnmond.

1. Een geldig legitimatiebewijs zoals een paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning;


2. Bewijs van inkomen, dit kunt u aantonen met:
•een originele inkomensverklaring van de belastingdienst jaar 2018. U kunt deze gratis opvragen via de Belastingtelefoon 0800-0543. Of klik hier om een inkomenverklaring aan te vragen.
•Óf uw definitieve aanslag inkomstenbelasting (2018);
Óók als er geen inkomen is of geen aangifte gedaan is, is een inkomensverklaring of aanslag verplicht!


3. Een recent (niet ouder dan 6 maanden) uittreksel Basisregistratie personen (BRP) met historische adresgegevens. U kunt deze aanvragen bij uw gemeente. In dit uittreksel moet het volgende staan:
•Naam, Adres en Woonplaats
•geboortedatum/ -plaats
•burgerlijke staat
•datum inschrijving op uw huidige adres
•uw historische adresgegevens (alle adressen waar u heeft gewoond)
•en de namen van uw gezinsleden/ personen die op het zelfde adres staan ingeschreven (met geboortedatum).

Dit document is niet nodig wanneer u in Schiedam staat ingeschreven, tenzij u hier als geheim staat geregistreerd;

4.Drie recente (maand)loonstroken en/of uitkering specificaties.
Bijzondere situaties:
* U bent zelfstandig ondernemer: een winst- en verliesrekening/ resultatenrekening van het voorgaande jaar, opgesteld en ondertekend door een geregistreerd accountant of boekhouder met een stempel/ handtekening én een uittreksel KvK.
* U bent student: een verklaring Bewijs ontvangst studiefinanciering DUO (deze wordt jaarlijks aan u verstrekt);
5. Woont u in een huurwoning?
Dan hebben wij een getekende/ gestempelde verhuurdersverklaring nodig. Deze kunt u opvragen bij uw huidige verhuurder en mag maximaal 3 maanden oud zijn. In de verhuurdersverklaring staat onder andere vermeld sinds wanneer u de woning huurt, van wie u de woning huurt, de hoogte van de huur, of u de huur op tijd heeft voldaan en of er in het verleden overlast/ wanprestatie is geregistreerd.
Als u nu al een huurder van Woonplus Schiedam bent, is de verhuurdersverklaring niet nodig;

6. Zoekt u een woning vanwege een echtscheiding of relatiebeëindiging?
Dan hebben wij de 1ste pagina van de beschikking van de rechtbank (definitieve uitspraak van de rechter) nodig.
Is er nog geen definitieve uitspraak, dan dient u van zowel uzelf als uw huidige echtgeno(o)t(t)e alle genoemde documenten ter toetsing aan te leveren.

7. Staat u onder bewindvoering? Dan is een uitspraak van de rechtbank nodig, gegevens van de bewindvoerder (naam, e-mail/ telefoonnummer etc.) en toestemming van de bewindvoerder waarop staat dat akkoord wordt gegaan met verhuizing naar het specifieke adres.

Let op!
Voor het aanbieden van een woning controleren wij in uw digitale dossier of de juiste documenten aanwezig zijn. Is uw dossier niet compleet, of bevat uw dossier foutieve gegevens, dan ontvangt u geen aanbieding en bieden wij de woning aan de volgende kandidaat huurder aan.


Bedrijfsruimte huren

Verhuurt Woonplus ook parkeervoorzieningen en bergingen?

Woonplus verhuurt diverse parkeervoorzieningen. Hierbij kunt u denken aan een parkeerplaats in een parkeergarage, parkeerplaats met beugel buiten een gebouw en een garagebox. Daarnaast verhuren wij ook bergingen.
Bij de verhuring van deze voorzieningen hanteert Woonplus de volgende toewijzingsregels:
• Parkeervoorzieningen en bergingen worden in eerste instantie verhuurd aan kandidaten die een woning of winkel/bedrijfspand huren van Woonplus. De huurders die in dezelfde wijk wonen, als waarin de parkeervoorziening of berging zich bevindt, krijgen daarbij voorrang op huurders, voor wie dat niet geldt;
• Wanneer er meerdere kandidaten zich opgeven voor een bepaalde parkeervoorziening of berging, vindt de toewijzing plaats op basis van de woonduur van de betreffende huurder;
• Wanneer er geen kandidaten zijn uit het huurdersbestand van Woonplus, wijzen wij parkeervoorzieningen en bergingen toe aan kandidaten die woonachtig zijn in Schiedam. Bewoners die in dezelfde wijk wonen, als waarin de parkeervoorziening of berging zich bevindt, krijgen daarbij voorrang op kandidaten, voor wie dat niet geldt;
• Parkeervoorzieningen en bergingen worden uitsluitend aan kandidaten die niet in Schiedam wonen, verhuurd, als deze kandidaten een economische/maatschappelijke binding hebben in Schiedam.

Verhuurvoorwaarden:
• Indien een huurder van een parkeervoorziening of berging buiten Schiedam gaat wonen, dient hij/zij de huur op te zeggen. Dit geldt niet voor winkels en bedrijfspanden. Deze bepaling is onderdeel van de huurovereenkomst;
• Indien een huurder geen economische binding meer heeft met Schiedam moet de huur van de parkeervoorziening of berging opgezegd worden. Deze bepaling is onderdeel van de huurovereenkomst.


Bezichtiging/acceptatie

Hoe snel moet ik een woning accepteren na de bezichtiging?

U beslist tijdens de bezichtiging of u de woning wel of niet accepteert.

Wat gebeurt er nadat ik een woning heb geaccepteerd?

Zodra de woning verhuurklaar is, wordt u uitgenodigd voor de uitgifte van de woning en het tekenen vande huurovereenkomst.

Klachtafhandeling

Ik heb een klacht over de woonruimtebemiddeling?

Heeft u een klacht over uw inschrijving of de woonruimtebemiddeling?

U kunt deze indienen bij:

 

de Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam

Postbus 490

3000 AL ROTTERDAM.

 

Let op!
Klachten over de regels neemt de Bezwarencommissie niet in behandeling. Dat geldt ook voor klachten die te laat zijn ontvangen of die niet aan de voorwaarden voldoen.

Voorwaarden klacht:

  1. Bepaal voordat u een klacht indient op welke datum uw klacht is ontstaan. Gaat het bijvoorbeeld om een woningtoewijzing? Dan is het de datum waarop de woningcorporatie heeft bepaald dat u de woning niet krijgt toegewezen of dat u als kandidaat bent overgeslagen.
  2. Dien uw klacht op tijd in. Uiterlijk zes weken na de datum waarop uw klacht is ontstaan.
  3. Schrijf de brief met uw klacht in de Nederlandse taal.
  4. Vermeld in de brief met uw klacht in ieder geval:

 

              - uw naam en adresgegevens;

              - uw telefoonnummer;

              - de datum waarop u uw klacht indient;

              - een omschrijving van uw klacht;

              - de reden van uw klacht.

              - Zorg ervoor dat uw handtekening op de brief staat.

              - Stuur eventuele gegevens mee zoals de e-mails van en naar de Online Helpdesk

                van WoonnetRijnmond of de correspondentie van en naar de woningcorporatie.

Vervolgstappen
De Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam neemt contact met u op. Als uw klacht in behandeling wordt genomen krijgt u een ontvangstbevestiging. De commissie start dan een onderzoek naar uw klacht. In een aantal gevallen stuurt de commissie uw klacht door naar een gemeente om uw klacht in behandeling te nemen. Als dat voor u het geval is, krijgt u daarvan bericht.Seniorenwoningen

Voordracht seniore huurders via de Frankelandgroep

De Frankelandgroep is een Schiedamse zorginstelling. Van een aantal complexen van Woonplus doet de Frankelandgroep de voordracht van huurders. Het gaat hierbij om de volgende complexen:

• Havenbogen, Schiedam West ( Voor 30 van 101 appartementen draagt de Frankelandgroep de huurders voor, de overige woningen gaan via Woonnet Rijnmond)
• De Suite, Schiedam Noord (27 woningen)
• Heijermansflat, Schiedam Noord (160 woningen)

De woningen zijn bedoeld voor 55-plussers met een zorgvraag en/of de behoefte aan beschut wonen, die zorg- en dienstverlening van de Frankelandgroep wensen te ontvangen. Bij de toewijzing van een woning kijkt de Frankelandgroep niet alleen naar de inschrijfduur van een kandidaat, maar ook naar urgentie. Op basis van de zorgvraag en/of de sociale en maatschappelijk situatie, kan de kandidaat voorrang krijgen.

Wilt u zich inschrijven voor één van bovengenoemde wooncomplexen? Meer informatie hierover vindt u op de website van de Frankelandgroep. Klik op de link.Sociale huurwoning

Wanneer kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning?

U komt in aanmerking  voor een sociale huurwoning als uw (gezamelijk) jaarinkomen onder
€ 38.035  bedraagt. Heeft u een jaarinkomen boven € 38.035? Dan heeft u ook een kans op een sociale huurwoning, maar deze is kleiner. Woonplus moet jaarlijks 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een jaarinkomen onder € 38.035,- . Er worden door corporaties, waaronder Woonplus voorwaarden gesteld aan het huren van een woning. Welke voorwaarden dit zijn kunt u lezen op Woonnet Rijnmond

Wat is " Passend Toewijzen"

Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? En heeft u een inkomen onder de grens voor huurtoeslag? Dan moet u rekening houden met de nieuwe regels voor het toewijzen van sociale huurwoningen. Als woningcorporatie mag Woonplus u dan alleen woningen tot een bepaalde huurprijs aanbieden. Dit heet ‘passend toewijzen’. In de folder "Passend toewijzen 2020" geven wij u hierover uitleg. Wij adviseren u aan deze folder goed door te nemen.

Let op: de nieuwe toewijzingsregels gelden alleen voor nieuwe huurcontracten. Verhuist u niet of heeft een hoger inkomen, dan verandert er voor u niets.

Urgentie

Kan ik urgentie krijgen bij de toewijzing voor een sociale huurwoning?

Om voor een urgentie in aanmerking te komen, moet er sprake zijn van een serieuze persoonlijke noodsituatie. Het gaat dan niet om bijvoorbeeld scheiding, leukere buurt, of te kleine woning. Maar om een ongeval, huiselijk geweld, brand of bedreiging. Om een inschatting te maken of u in aanmerking komt voor een urgentie, vult u het vragenformulier in op www.suwr.nl. Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond (SUWR) voert de urgentietaak uit voor onder andere de Gemeente Schiedam.

Verdeling sociale huurwoning

Wat houdt Artikel 10: Politiescreening in?

Artikel 10 is een maatregel van de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek (ook wel de Rotterdamwet genoemd) die als doel heeft om in bepaalde complexen en/of buurten de leefbaarheid en de veiligheid te verbeteren en de eventuele woonoverlast te verminderen. Bij de woningtoewijzing wordt het huishouden dat in aanmerking komt voor een woning gescreend door de Gemeente Schiedam. De gemeente Schiedam voert op basis van politiegegevens een onderzoek uit naar alle personen ouder dan 16 jaar die in de woning willen gaan wonen. Bij akkoord gemeente, wordt er door de gemeente een huisvestingsvergunning verstrekt en kan de woning verhuurd worden door Woonplus.

Wat houdt Artikel 9 in?

Artikel 9 is een maatregel van de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek (ook wel de Rotterdamwet genoemd) die als doel heeft de zwakke sociaal economische positie van een complex en/of buurt in Schiedam te versterken. Dit wordt gedaan door bij de woningtoewijzing voorrang te geven aan huishoudens waarvan minimaal 1 van de leden:

• een beroep heeft in de maatschappelijke dienstverlening, bijvoorbeeld overheid, zorg, onderwijs, openbare orde, veiligheid);
• een beroep heeft in de maakindustrie te Schiedam, bijvoorbeeld het uitoefenen van een ambacht (bakker, meubelmaker etc), werkzaam zijn in de scheepvaart, grafische vormgeving, een distilleerderij, tandtechniek etc;
• studeert aan een HBO of WO instelling;Vrije sector woning

Wat is een vrije sector woning?

Een vrije sectorwoning is een woning met een kale huurprijs vanaf € 720,42 per maand. Meer informatie vindt u op www.woonplus.nl bij " ons woningaanbod" .