Vergadering van eigenaren

 

Het hoogste orgaan binnen de VvE is de vergadering van eigenaren. Het begrip vergadering heeft twee betekenissen. Hier wordt zowel het orgaan als de daadwerkelijke bijeenkomst van de eigenaren mee bedoeld.


Het orgaan

De vergadering van eigenaren:

  • is de hoogste macht binnen de VvE;
  • beslist over alle belangrijke zaken, tenzij de wet of de statuten de beslissingsbevoegdheid aan een ander orgaan heeft opgedragen.


De bijeenkomst

Alle eigenaren mogen meedoen aan de bijeenkomst en alle eigenaren hebben stemrecht. Wanneer een eigenaar zelf niet aanwezig kan zijn, kan hij of zij schriftelijk iemand anders machtigen tijdens de vergadering aanwezig te zijn en besluiten te nemen. Op deze manier is de eigenaar toch vertegenwoordigd en hoeft zijn stem niet verloren te gaan. In de splitsingsakte staat hoeveel stemmen iedere eigenaar kan uitbrengen. In het reglement is de besluitvorming geregeld.