Toezicht en verantwoording

Woonplus Schiedam heeft een Raad van Commissarissen (RvC). Deze raad houdt onder andere toezicht op onze ontwikkeling en strategie, ons financieel economische beleid, ons sociale beleid en ons risicomanagement. Elk jaar brengen zij verslag uit. Dit verslag maakt onderdeel uit van het totale jaarverslag van Woonplus.

Net als onze directeur-bestuurder en medewerkers volgen de RvC-leden de waarden en normen van de Governancecode Woningcorporaties. De vijf principes uit deze code zijn zoveel mogelijk in het RvC-reglement en het bestuursreglement verwerkt. Op dit moment bestaat de Raad van Commissarissen uit:

Als corporatie leggen we elk jaar verantwoording af via ons jaarverslag. Daarnaast verschijnt er elke vier jaar ook een visitatierapport. Van dit rapport kunnen we als woningcorporatie veel leren. Over de periode 2017-2020 is de visitatie uitgevoerd door Cognitum.

Het visitatierapport dat Cognitum voor Woonplus Schiedam heeft opgesteld kwam tot stand in een bijzondere periode. Er werd conform de systematiek teruggekeken naar de voorgaande jaren, maar dat gebeurde terwijl we zelf qua strategie en organisatie de bakens stevig aan het verzetten waren. Dat is goed terug te lezen in het rapport. Wij zijn de commissie dankbaar voor het feit dat ook met grote aandacht naar de gewijzigde koers is gekeken. 

Oordeel visitatiecommissie
De visitatiecommissie beoordeelt ons met een gemiddelde eindscore van 7,35, tussen ruim voldoende en goed. Daarmee zijn wij zeer tevreden. Het doet goed om te lezen dat onze stakeholders de uitgangspunten in ons nieuwe ondernemingsplan en de gewijzigde portefeuillestrategie onderschrijven. En dat zij aangeven zélf te ervaren dat wij ons weer meer inzetten voor (een sterker) Schiedam.

Het rapport bevestigt dat we voor een stevige opgave staan. Tegelijkertijd ontvangen we een 8 voor onze strategievorming en onze ambities in relatie tot die opgaven. Dat maakt dat we met vertrouwen doorgaan op de weg die we hebben ingeslagen. Op die weg nemen we graag de aangedragen adviezen en verbeterpunten mee. De komende periode zullen we op drie hoofdpunten focussen:

  • Aandacht voor huurderstevredenheid
  • Professioneel opdrachtgeverschap op het gebied van onderhoud van onze woningen
  • Communicatie met stakeholders en de rest van de omgeving

Een nadere toelichting hierop vindt u terug in onze bestuurlijke reactie en uiteraard in het volledige visitatierapport.


Het opstellen van een visitatierapport is een wettelijke verplichting die volgt uit artikel 53a van de Woningwet. De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland heeft het rapport over 2017-2020 formeel vastgesteld op 13 december 2021.